Bộ Nội vụ triển khai việc lấy ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 221-CV/BCSĐ về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ vào tình hình thực tiễn, báo cáo Lãnh đạo Bộ để tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học giới thiệu và làm sáng tỏ những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước cúa Bộ nêu trong dự tháo các văn kiện trình Đại hội XIII cảa Đảng.

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Nội vụ tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên về việc đóng góp nội dung dự thảo các văn kiện; tổ chức đấu tranh, phản bác các thông lin, quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao (nếu có).

Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu Trung tâm Thông tin (Cổng Thông tin điện tử của Bộ), Tạp chí Tổ chức nhà nước (Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước) và Trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức phổ biến, quán triệt Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW đến toàn thể đội ngũ viên chức, biên tập viên, phóng viên và người lao động của đơn vị; đồng thời, lập kế hoạch tuyên truyền bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ và chất lượng, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề ‘"Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng" để tiếp nhận, chọn lọc đăng tải những ý kiến đóng góp trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân, nhất là ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ nói riêng.

Lãnh đạo các cơ quan thông tin, báo chí của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ, nhất là người đứng đầu phải bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, nêu cao vai trò và chịu trách nhiệm trong việc kiểm duyệt, đăng, phát tin, bài, phóng sự liên quan tới nội dung thảo luận, lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tuyệt đối không đưa những thông tin thiếu định hướng có tính chất xuyên tạc, kích động…/.

Phản hồi

Các tin khác