Quảng Ninh tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: QN)

Các dự thảo văn kiện bao gồm: Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Để đợt lấy ý kiến nhân dân vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả cao, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có công văn về việc triển khai việc thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gửi các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; Trung tâm Truyền thông tỉnh.

Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức tốt công tác tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia, nhà khoa học...tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thông tin những ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng của Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc tổ chức tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của Nhân dân qua báo chí, thư gửi trực tiếp tới địa phương, cơ quan, đơn vị. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội chỉ đạo tổ chức hội nghị, tọa đàm từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền, giới thiệu những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia vào dự thảo các văn kiện.

Thêm vào đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị Nhà nước trên toàn tỉnh đăng tải toàn văn hoặc những nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng liên quan đến ngành, lĩnh vực mình trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội nghị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng theo ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình...

Cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân cùng phát huy tinh thần trách nhiệm, trên lĩnh vực công tác của mình đóng góp những ý kiến tâm huyết góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác