Lào Cai: Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong các ngày 14-16/10 đã thành công tốt đẹp.

Liên quan tới nội dung ở mục II “Tầm nhìn và định hướng phát triển” trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Trần Hoàng Tuân, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Hà nêu ý kiến: “Ở quan điểm chỉ đạo thứ nhất, Dự thảo trình bày “3 kiên định”, tôi đề nghị bổ sung 1 kiên định là “kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng”. Như vậy, sẽ có “4 kiên định”: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Ở quan điểm chỉ đạo thứ hai, đồng chí Trần Hoàng Tuân cho rằng, Dự thảo nêu gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ 4 nhiệm vụ. Trong tình hình hiện nay, để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững đất nước, xác định các nhiệm vụ đó như là trụ cột, nên bổ sung thành hai trụ cột, liên quan đến đoàn kết và công tác đối ngoại và điều chỉnh cụm từ “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”. Cụ thể: “gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa là nền tảng phát triển đất nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu thường xuyên; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực chủ yếu; thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế”.

Đồng chí Trần Văn Tuấn Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bát Xát

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bát Xát

 Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bát Xát đánh giá, Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, tính khái quát cao, bố cục hợp lý, khoa học, chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, phản ánh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và quyết tâm của toàn Đảng.

“Đối với báo cáo về công tác xây dựng Đảng đã đề cập phương hướng chung, các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá như vậy là phù hợp. Đặc biệt, coi trọng nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh….Về tầm nhìn định hướng phát triển: Đối với 5 quan điểm chỉ đạo, trong quan điểm thứ 2 đề nghị bổ sung nội dung “bảo vệ môi trường” cùng với “phát triển kinh tế - xã hội”, đồng chí Trần Văn Tuấn nói.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bát Xát cũng chỉ ra rằng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng cần nêu rõ những giải pháp trong cải cách mạnh mẽ thể chế chính trị, cách thức tổ chức, vận hành của Nhà nước để quản lý quyền lực, từ đó từng bước ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xây dựng đất nước dựa trên nền tảng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Trong nhiệm kỳ tới, cần chú trọng hơn đến công tác cán bộ, phải coi đây là công tác then chốt nhất của Đảng, của sự nghiệp cách mạng, tập trung lựa chọn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực…

Về định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nêu lên trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lào Cai Nguyễn Văn Chính cho rằng, cần đánh giá đúng và có sự ưu tiên hơn nữa đầu tư cho khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế; phải làm rõ lĩnh vực, ngành then chốt, có lợi thế để đầu tư phát triển; quyết liệt đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Cùng với đó là quan tâm giải quyết nợ xấu, nợ công; việc đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới cần thực chất hơn, mang lại hiệu quả thiết thực hơn, nhất là vấn đề đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ứng dụng hiệu quả thành tựu của cách mạng khoa học 4.0 vào sản xuất và đời sống. Trong xây dựng nông thôn mới có sự coi trọng việc nâng mức thu nhập, cải thiện phúc lợi và điều kiện làm việc của người lao động; xây dựng xã hội hài hòa, môi trường lành mạnh, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, đô thị văn minh, nông thôn kiểu mẫu...

Về phát triển các thành phần kinh tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lào Cai cho rằng, cần xác định rõ hơn về bản chất, hình thức, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong cơ cấu thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay; có chính sách, giải pháp đồng bộ hỗ trợ các hợp tác xã, nhất là trong sản xuất nông nghiệp tập trung, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong điều kiện hội nhập.

Đồng chí Trần Minh Sáng - Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng chia sẻ: “Qua nghiên cứu các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước những năm tới, tôi đề nghị Đảng xem xét, lựa chọn mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập cao. Bởi, phương án này phù hợp với mục tiêu tổng quát, đảm bảo tính bao quát, khả thi và phù hợp với thực tiễn của đất nước, phù hợp với cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội…

Tại mục XV trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII: Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ đại hội, Tiểu mục 2, các đột phá chiến lược (trang 71), đồng chí Trần Minh Sáng đề nghị bổ sung: “Đột phá công tác cán bộ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ”, bởi cán bộ luôn là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều từ cán bộ./.

Phản hồi

Các tin khác