Lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội
Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (được gửi kèm theo), Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau:

Căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học giới thiệu và làm sáng tỏ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; lựa chọn hình thức phù hợp, triển khai thực hiện việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo trang thông tin điện tử của đơn vị đăng tải toàn văn hoặc những nội dung dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình trong thời gian từ ngày 20/10 đến ngày 10/11/2020 (toàn văn dự thảo các văn kiện lấy theo hướng dẫn tại Khoản 3, Mục II của Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW). Các đơn vị tiếp nhận thư góp ý kiến gửi trực tiếp tới cơ quan, đơn vị, các đồng chí lãnh đạo và tổng hợp, báo cáo Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) trước ngày 11 tháng 11 năm 2020.

Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, lập kế hoạch tuyên truyền bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng; mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề “Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” để tiếp nhận, chọn lọc đăng tải những ý kiến đóng góp trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân, nhất là ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, chuyên gia trên liên quan đến Ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ; tiếp nhận và lập báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp trên báo chí gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ trước ngày 11 tháng 11 năm 2020.

Bộ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ theo quy định./.

Phản hồi

Các tin khác