3.300 lượt tập thể, cá nhân Công an tỉnh Ninh Bình được khen thưởng

Cụ thể, qua 5 năm (2016-2021) thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Ninh Bình liên tục được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, của Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Ninh Bình, cụ thể là năm 2018, 2019 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; năm 2016, 2017, 2020 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; Đảng bộ Công an tỉnh liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, năm 2020 được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình tặng Danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, giai đoạn 2015-2020; 3.300 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng, Công an tỉnh nhận được 605 thư khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thư cảm ơn của nhân dân…

Triển khai nhiệm vụ trong đêm. (Nguồn: congan.ninhbinh.gov.vn).

Triển khai nhiệm vụ trong đêm. (Nguồn: congan.ninhbinh.gov.vn).

5 năm qua, Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã ban hành gần 100 chương trình, kế hoạch, công văn, hướng dẫn, báo cáo… chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc; chú trọng gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện Chỉ thị số 04, ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cùng các phong trào, cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Ninh Bình phát động.

Đã mở 31 đợt sinh hoạt chính trị trong toàn lực lượng gắn với tổ chức các hoạt động lớn, các sự kiện kinh tế-chính trị-văn hoá-xã hội của đất nước, ngành Công an và tỉnh Ninh Bình. Đặc biệt chú trọng công tác triển khai học tập, thực hiện nghiêm túc Chuyên đề hàng năm theo chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, của Tỉnh uỷ Ninh Bình, sau học tập, Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu 100% các chi bộ, đơn vị, đoàn thể quần chúng xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động thực hiện, đồng thời yêu cầu các cá nhân viết đăng ký cam kết thực hiện.

Đặc biệt, trong thực hiện Chỉ thị số 05, phát huy vai trò của “Người đứng đầu”, Giám đốc Công an tỉnh quy định 10 điều phải làm đối với các đồng chí cấp trưởng và tổ chức ký cam kết thực hiện giữa Giám đốc với Thủ trưởng các đơn vị Công an trong tỉnh; giữa trưởng phòng, trưởng công an huyện, thành phố với đội trưởng, trưởng công an xã, phường, thị trấn, đồn, trạm. Yêu cầu CBCS đóng góp ý kiến cho các đồng chí cấp trưởng, kết quả trong 5 năm đã có gần 2000 ý kiến đóng góp cho đồng chí Giám đốc; trên 14.000 ý kiến đóng góp cho các đồng chí trưởng phòng, trưởng Công an huyện, thành phố; hơn 30.000 ý kiến đóng góp cho các đồng chí đội trưởng, trưởng Công an xã, phường, thị trấn, đồn, trạm.

Những kết quả nói trên có được xuất phát từ các biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả của lực lượng Công an toàn tỉnh Ninh Bình trong thực hiện Chỉ thị số 05, góp phần quan trọng bảo đảm ANTT trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; đồng thời góp phần xây dựng lực lượng Công an Ninh Bình đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp uỷ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo được chuyển biến rõ nét trên các mặt, trở thành động lực thúc đẩy toàn lực lượng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

Phản hồi

Các tin khác