Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Chi bộ Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đã phối hợp với Ban Lãnh đạo Cục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: P.V)

Tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ

Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy cấp trên, thời gian qua, Chi bộ Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đã phối hợp với Ban Lãnh đạo Cục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao theo đúng kế hoạch đề ra, Chi bộ Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại xác định, việc phát huy năng lực lãnh đạo của Đảng luôn có ý nghĩa quyết định. Xác định rõ vai trò quan trọng này, thời gian qua, Chi ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Cục chỉ đạo khẩn trương xây dựng các nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong đó chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị.

Theo đó, Chi ủy Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để làm tốt nội dung này, Chi ủy thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống.

Bên cạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Chi bộ Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại còn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và xây dựng cơ sở đảng vững mạnh. Chi ủy Cục đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên rõ rệt. Chi ủy Cục cũng phối với Ban lãnh đạo quan tâm và triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đối với cán bộ, công chức của đơn vị.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, Chi ủy Cục đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó nổi bật là công tác quản lý nợ công, các đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước công việc được giao.

Nhờ đó, thời gian qua, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đã đạt nhiều kết quả tích cực. Mặc dù, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng Cục đã chủ động triển khai công việc được giao dưới nhiều hình thức như: Tổ chức các cuộc họp trực tuyến; trao đổi qua thư; tham vấn ý kiến của Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển châu Á về mức trần, ngưỡng nợ công; đổi mới, quản lý nợ nước ngoài quốc gia, kinh nghiệm quốc tế về quản lý rủi ro nợ công...

Cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế thông qua chuyên gia tư vấn trong nước, Cục đã hoàn thiện Đề án vay, trả nợ công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kịp thời trình Chính phủ theo đúng thời hạn được giao.

Về thực hiện kế hoạch vay và trả nợ của Chính phủ, lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ là khoảng 604 triệu USD (tương đương khoảng 13.943 tỷ đồng), trong đó cấp phát khoảng 406 triệu USD, cho vay lại khoảng 198 triệu USD. Về trả nợ của Chính phủ, lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, tổng trả nợ của Chính phủ là khoảng 161.686 tỷ đồng.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đã chủ động và khẩn trương làm việc với các đối tác phát triển các phương án huy động nguồn vốn vay nước ngoài trong đánh giá các đề xuất cho vay hỗ trợ ngân sách cho Chính phủ Việt Nam, để ứng phó và khắc phục hậu quả của dịch COVID-19 với các nhà tài trợ song phương và các tổ chức tài chính đa phương…

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác

Phát huy những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới, Chi ủy, Lãnh đạo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể,  tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua học tập nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên để quán triệt về chủ trương, các quy định để đảng viên, công chức hiểu đúng, làm đúng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Bên cạnh đó, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ, cán bộ đảng viên, quần chúng trong Chi bộ; nghiêm túc, thẳng thắn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; xây dựng tập thể Chi bộ và cơ quan thực sự đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết chuyên đề gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ; xây dựng chế độ kiểm tra, xác định trách nhiệm cụ thể của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, làm tốt công tác quản lý cán bộ, kịp thời phát hiện uốn nắn, chấn chỉnh các biểu hiện lệch lạc; xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, tăng cường mối quan hệ giữa cấp uỷ với lãnh đạo chính quyền, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động của đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); Có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành kỷ luật lao động của công chức và người lao động, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh...

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi ủy, Lãnh đạo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại yêu cầu, một là, tiếp tục triển khai xây dựng công cụ quản lý nợ công và giám sát các chỉ tiêu an toàn nợ công; kế hoạch vay trả nợ hằng năm trong phạm vi được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định. Hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch quản lý nợ công giai đoạn 2021-2025.

Hai là, huy động đầy đủ, kịp thời vốn vay của Chính phủ đáp ứng yêu cầu bù đắp bội chi và cho đầu tư phát triển; quản lý nợ của chính quyền địa phương và giám sát, quản lý việc cấp bảo lãnh Chính phủ theo hạn mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ba là, phối hợp với các bộ, ban ngành thực hiện giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài theo kế hoạch được Quốc hội phê duyệt và được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bốn là, thực hiện quản lý tài chính đối với viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam và cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính và của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại.

Phản hồi

Các tin khác