Chi bộ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên

Chi ủy Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm luôn chỉ đạo
Ban Chấp hành Công đoàn Cục thực hiện có hiệu quả công tác từ thiện, xã hội (Ảnh: P.V)


Giáo dục chính trị, tư tưởng - Nhiệm vụ then chốt

Thời gian qua, Chi bộ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm luôn tập trung chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn và kế hoạch của Đảng ủy cấp trên. Đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tham dự đầy đủ Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ còn tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, quán triệt Nghị quyết Trung ương do Đảng ủy Bộ tổ chức.

Tại các buổi họp chuyên môn của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đều kết hợp lồng ghép nội dung phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo các hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Qua đó, nhận thức chính trị của từng đảng viên không ngừng được nâng lên, kiên định, vững vàng hơn, đặc biệt trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. 

Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều tự giác và tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị bằng những việc làm,hành động thiết thực; qua đó, tạo sự lan tỏa sâu rộng, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. 

Thông qua việc học tập, quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của đảng ủy cấp trên, mỗi cán bộ, đảng viên Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã nâng cao trình độ lý luận chính trị, củng cố thêm lập trường tư tưởng vững vàng, để đổi mới việc quản lý nghiệp vụ thị trường bảo hiểm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, Chi ủy thường xuyên quan tâm, lắng nghe ý kiến của đảng viên, cán bộ công chức và luôn tạo điều kiện để họ hoàn thành nhiệm vụ; phối hợp với Ban lãnh đạo Cục tích cực tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước; nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những phần tử cơ hội chính trị lợi dụng cơ hội diễn biến trong nước và quốc tế nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Tiếp tục đổi mới công tác chính trị, tư tưởng


Trong thời gian tới, Chi ủy Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 và Kết luận số 120 KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng thời, Chi ủy Cục tiếp tục duy trì việc kiểm điểm phê bình, tự phê bình, đảm bảo dân chủ, trung thực, khách quan; trong đó chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Trung ương đã chỉ ra tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để giám sát, yêu cầu từng công chức, đảng viên tự “soi mình” gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, Chi ủy Cục tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/07/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với thực thiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngoài triển khai các nhiệm vụ trên, Chi ủy Cục chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là các quy định về những điều đảng viên không được làm...

Phản hồi

Các tin khác