Đồng Tháp: Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh
cải thiện
Đồng Tháp phấn đấu cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2021 duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm số cao của cả nước. (Ảnh minh họa: Báo Đồng Tháp)
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao điểm số những nội dung thành phần của Chỉ số PAPI năm 2020 đã đạt điểm số cao, đồng thời cải thiện điểm số đối với các nội dung thành phần còn thấp; phấn đấu cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh Đồng Tháp năm 2021 tiếp tục duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm số cao của cả nước.

UBND tỉnh yêu cầu Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ ở các cấp chính quyền, nhất là tập trung tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Quá trình thực hiện cần kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của sở, ngành tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố xã, phường, thị trấn. Những nội dung cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2021 gồm: sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị điện tử.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và kịp thời hướng dẫn khắc phục những sai phạm, thiếu sót về chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách, quản lý đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn ngành dọc tại cấp huyện, cấp xã.

Chủ tịch UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch và chủ động triển khai thực hiện hiệu quả cao nhất, chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch và chủ động tổ chức thực hiện đầy đủ, bảo đảm thực chất, hiệu quả các nội dung thành phần của Chỉ số PAPI; chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung thành phần Chỉ số PAPI thuộc trách nhiệm thực hiện của UBND cấp xã.

Phản hồi

Các tin khác