Chú trọng công tác phát triển Đảng tại Vĩnh Linh (Quảng Trị)
Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Linh đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cho các học viên là quần chúng ưu tú trên địa bàn huyện. (Ảnh: Thùy Trang)

Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Linh tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cho các học viên là quần chúng ưu tú, có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng. (Ảnh: Thùy Trang)

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh đã luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra, để thường xuyên quan tâm xây dựng từng tổ chức Đảng và toàn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên cả 4 trụ cột: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đặc biệt, hàng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy, các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện Vĩnh Linh luôn quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương của trung ương, tỉnh, huyện về công tác phát triển đảng viên.

Bên cạnh đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh cũng chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn phát triển đảng viên; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát hiện những nhân tố tiêu biểu, có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng để bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp… Trong giai đoạn 2015 - 2020, toàn Đảng bộ huyện Vĩnh Linh kết nạp được 1.318 đảng viên mới.

Cùng với số lượng, chất lượng đảng viên cũng không ngừng được nâng lên, nhất là nhận thức về lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác… Đại đa số đảng viên đã được rèn luyện qua thực tiễn, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để đông đảo quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên để có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng, Huyện ủy Vĩnh Linh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình.

Để tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, mà trước mắt là các mục tiêu của năm 2021, huyện Vĩnh Linh tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ đề năm 2021 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định là “Huy động nguồn lực - phục hồi kinh tế - tạo đà bứt phá”.

Và để thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên thời gian tới, Huyện ủy Vĩnh Linh xác định cần quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác phát triển, rèn luyện đảng viên; nâng cao nhận thức của các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của công tác phát triển và rèn luyện đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác khảo sát, đánh giá, phân tích số lượng, chất lượng quần chúng thuộc đối tượng kết nạp đảng nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Gắn trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội với nhiệm vụ phát triển đảng viên, xem đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý và cán bộ, đảng viên hàng năm.

Đối với công tác rèn luyện đảng viên, huyện Vĩnh Linh chủ trương tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng thời, đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, nghị quyết đối với đảng viên. Thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp…

Theo đồng chí Trần Nhật Quang, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, những giải pháp trên, kỳ vọng sẽ tạo được sự chuyển biến sâu sắc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách của mỗi một cán bộ đảng viên và lan tỏa tới toàn dân.

Đảng bộ huyện Vĩnh Linh chú trọng và tập trung mọi nguồn lực và sức mạnh, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương về công tác phát triển đảng viên, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

Phản hồi

Các tin khác