Đổi mới hoạt động tuyên truyền, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường
Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo)

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có Công văn gửi các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.

Theo Công văn, Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nội dung trọng tâm cụ thể là tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Chủ động cung cấp tài liệu, thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông bằng nhiều hình thức. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện thông tin mới. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí trong việc thực hiện định hướng thông tin, quản lý phóng viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí (nếu có).

Tiếp tục đổi mới hoạt động tuyên truyền, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường; thích ứng biến đổi khí hậu; phòng, chống, khắc phục thiên tai, hiểm họa, dịch bệnh cho cộng đồng và các nội dung đã được giao tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với các cơ quan báo chí thuộc Bộ TN&MT, Bộ đề nghị chủ động thích ứng với các phương tiện truyền thông mới, đa dạng hóa phương thức, nội dung thông tin, tuyên truyền, bảo đảm hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị trí, vai trò, vị thế ngành tài nguyên và môi trường và đất nước; thông tin đối nội, đối ngoại phù hợp với lợi ích đất nước và nhân dân, bảo đảm thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội. Phát huy tốt nhất thế mạnh của báo chí, truyền thông để đảm bảo phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; quản lý nhà nước công tác báo chí, truyền thông; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí; chấn chỉnh, xử lý các sai phạm trong hoạt động nghiệp vụ báo chí, truyền thông (nếu có); tăng cường quản lý phóng viên, cộng tác viên…

Tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung tại Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 – 2025; lồng ghép nội dung thông tin, tuyên truyền về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong quá trình thực hiện các chiến lược, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm đa dạng và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền.

Bộ TN&MT cũng đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg về Bộ trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất