Hạ Hòa (Phú Thọ): Thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Đại hội Đảng bộ huyện Hạ Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm của nhân dân. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ huyện Hạ Hòa phấn đấu hoàn thành 14 chỉ tiêu chủ yếu: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 13.500 tỷ đồng trở lên; Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 200 tỷ đồng trở lên; Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 héc ta đất canh tác nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 115 triệu đồng trở lên; Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 47%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% trở lên; trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ đạt 32% trở lên; Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm hàng năm là 0,5% (tính cả hộ nghèo và hộ cận nghèo); Đến năm 2025, có 14 bác sỹ và 40 giường bệnh/1 vạn dân; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%; Đến năm 2025 toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 6 xã); Tỷ lệ dân cư nông thôn, đô thị được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%; Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu dân cư tập trung đạt 100%;  Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90% trở lên; không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90%; tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ  dưới 1%.

Nông dân ở Hạ Hòa thu hái chè. (Ảnh minh họa: Bộ NN&PTNT).

Để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hạ Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh và ban hành Nghị quyết; xây dựng chương trình hoạt động; kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành toàn khóa. Trên cơ sở đó, phân công từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi, đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Đến thời điểm này, Huyện ủy Hạ Hòa đã ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề và 1 đề án, đồng thời  tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra. Đảng bộ huyện cũng chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách cụ thể, chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tiễn với những nội dung cơ bản, trọng tâm.

Trong phát triển kinh tế, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025” với các chỉ tiêu cụ thể: Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp tăng 4% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 50 triệu đồng/năm. Đến năm 2025 có ít nhất 20 sản phẩm OCOP được cấp tỉnh công nhận từ 3 sao trở lên. Hình thành 6 vùng sản xuất tập trung: Cây lương thực và rau mầu; cây chè; cây ăn quả; cây lâm nghiệp; chăn nuôi gia súc; thủy sản. Trong xây dựng nông thôn mới, cùng với tạo động lực để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn, xã đạt chuẩn, khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, huyện xây dựng thêm tối thiểu 6 xã đạt chuẩn, công nhận tối thiểu 40 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Nghị quyết xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra.

Nhằm cụ thể hóa các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã xây dựng và ban hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021 - 2025” và Nghị quyết về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt, để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp ủy Đảng, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân giai đoạn 2021 - 2025".

Trong thời gian tới, Huyện ủy tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện sau một năm thực hiện, để kịp thời đánh giá và rút kinh nghiệm.

Phản hồi

Các tin khác