Thái Bình tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải thăm nhà máy sứ Hảo Cảnh thuộc khu công nghiệp Tiền Hải.
(Ảnh: Báo Thái Bình)
 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

Chia sẻ với phóng viên về các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cho biết, trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tỉnh ủy xác định những nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên; trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời nâng cao chất lượng và tính nghiêm minh, kịp thời trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Bên cạnh những nhiệm vụ này, lãnh đạo Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải cho biết thêm, Tỉnh ủy cũng tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác dân vận; củng có khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, Tỉnh ủy cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, trọng tâm là đổi mới phương pháp công tác quần chúng theo phương châm “gần dân, tin dân, trong dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, sửa đổi lề lối làm việc của các cấp chính quyền đi đôi với cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ công khai, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân.

Đặc biệt là cần nâng cao chất lượng công tác tôn giáo và công tác nhân quyền. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo", Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các quy định cụ thể hoá phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội. Thường xuyên kiện toàn hệ thống dân vận các cấp; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Tỉnh ủy xác định rõ là đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tỉnh ủy sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bổ trợ tư pháp. Duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó là thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị; việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí. Kịp thời kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tập trung xử lý những trường hợp cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà với người dân và doanh nghiệp trong thực thi công vụ. Mở rộng và đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến các đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát sau kết luận kiểm tra, thanh tra. Tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp của tỉnh trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân.

Đổi mới mạnh mẽ

Trên những cánh đồng báo hiệu mùa thu hoạch lúa bội thu của tỉnh Thái Bình. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực cụ thể hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn của tỉnh bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Nâng cao năng lực dự báo và tầm nhìn chiến lược, kết hợp đồng bộ giữa tính nguyên tắc, kế hoạch và tính linh hoạt, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn trong việc ban hành chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Đồng thời bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế làm việc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng không buông lỏng vai trò lãnh đạo nhưng cũng không bao biện, làm thay. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy,

Song hành với đó, Tỉnh ủy Thái Bình cũng chú trọng xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành. Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Thực hiện có hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, kịp thời thể chế hoá chủ trương của cấp ủy, quyết định những vấn để quan trọng của địa phương theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng các kỳ họp, các hoạt động giảm sát, nhất là giám sát chuyên đề, các cuộc tiếp xúc cử tri và hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Tăng cường hoạt động chất vấn, giải trình và trả lời chất vấn,

Đặc biệt là nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban Nhân dân các cấp, nhất là năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy tinh và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đổi ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, tận tụy với công việc, gắn bó với nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cái cách thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với đối mới phương thức chỉ đạo, điều hành và xây dựng chính quyền điện tử.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và sự đồng thuận xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, hiệu quả, hưởng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc củng cố vững chắc sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Chú trọng thực hiện toàn diện, hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội; tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc tại cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước (trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”) và tuyên truyền nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, giáo dục, tập hợp, phát triển hội viên, đoàn viên và bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư và xây dựng lực lượng cốt cán làm chỗ dựa cho tổ chức và phong trào quần chúng ở cơ sở.

Phản hồi

Các tin khác