Kỳ 2: Đảng bộ Thanh tra Bộ GTVT tích cực phòng chống các biểu hiện suy thoái

Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra ngành GTVT năm 2020.

Chú trọng củng cố sự đoàn kết, thống nhất

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng cho biết, những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Bộ GTVT, Đảng bộ Thanh tra Bộ đã duy trì thường xuyên việc phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của đảng ủy cấp trên đến các đảng viên trong Đảng bộ Thanh tra Bộ, đồng thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy khối, Đảng ủy Bộ GTVT và Đảng ủy Thanh tra Bộ tại các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng.

Nhiều tài liệu do Trung ương ban hành đã được Đảng bộ Thanh tra Bộ quán triệt; nhiều văn bản của Ban cán sự Đảng bộ Bộ GTVT, Đảng uỷ Bộ GTVT đã được Đảng bộ Thanh tra Bộ triển khai, quán triệt. Thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy Bộ GTVT, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản về Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT... Qua triển khai, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản của cấp trên đã tăng cường công tuy truyền, đảm bảo thông tin kịp thời các chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tới toàn thể các đảng viên trong toàn Đảng bộ Thanh tra Bộ.

Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Thanh tra Bộ luôn duy trì quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ Thanh tra Bộ đưa vào chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và trong nội dung sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm.

Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đánh giá việc nắm tình hình tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và xử lý những vấn đề nổi cộm (nếu có). Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác quản lý cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Thanh tra Bộ đã thường xuyên và kịp thời nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của các đảng viên trong toàn Đảng bộ Thanh tra Bộ để chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đồng thời lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thanh tra Bộ.

Đảng bộ Thanh tra Bộ luôn chú trọng củng cố sự đoàn kết, thống nhất tạo nên sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ Thanh tra Bộ, cơ quan; luôn quan tâm phổ biến, trao đổi tình hình thời sự trong nước và quốc tế để qua đó nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chống các hoạt động “diễn biến hòa bình"; tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời giáo dục, chấn chỉnh để ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hoá” trong đội ngũ đảng viên.

“Qua nắm bắt tư tưởng và kết quả công tác kiểm điểm của tập thể, cá nhân đảng viên cho thấy, Đảng bộ Thanh tra Bộ không có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; các đảng viên không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa’”, Bí thư Lâm Văn Hoàng khẳng định.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, Đảng bộ Thanh tra Bộ luôn quan tâm, tạo điều kiện và đề cử các đồng chí đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; tham gia đầy đủ các hội nghị quán triệt các quy định, chỉ thị, nghị quyết do cấp trên tổ chức; nhiều đảng viên trong Đảng bộ Thanh tra Bộ đã được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, như: 03 đ/c học cao cấp lý luận chính trị; 01 đ/c học trung cấp lý luận chính trị; 3 đồng chí học bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp; 01 đ/c học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên viên cao cấp; 03 đ/c học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính, chuyên viên chính

Tăng cường “nội lực”

Ban Chấp hành Đảng ủy Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải.
 

Trong công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng, BCH Đảng bộ Thanh tra Bộ đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với tập thể Lãnh đạo Thanh tra Bộ trong việc thực hiện quy trình đề nghị Ban Cán sự Đảng bộ, Lãnh đạo Bộ GTVT xem xét điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Chánh Thanh tra Bộ; đề nghị Bộ trưởng xem xét bổ nhiệm lại 1 đồng chí Phó Chánh Thanh tra Bộ, 1 đồng chí Trưởng phòng, 1 đồng chí Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ và kiện toàn chức danh lãnh đạo các phòng sau hợp nhất (2 đồng chí trưởng phòng, 5 đồng chí Phó trưởng phòng);…

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ Thanh tra Bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt Nghị quyết cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đảng bộ Thanh tra Bộ đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên, như: Chương trình, kiểm tra giám sát năm 2020 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) (Văn bản số 04-CT/ĐU ngày 10/02/2020); chương trình, kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Văn bản số 02-CTr/ĐU ngày 12/10/2020); chương trình kiểm tra, giám sát Quý IV/2020 (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đảng bộ Thanh tra Bộ đã giảm sát thường xuyên đối với 03 Chi bộ trực thuộc, chỉ đạo các Chi bộ triển khai công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo quy định. Riêng năm 2020, các Chi bộ trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 09 đảng viên, giám sát chuyên đề 3 đảng viên. Quy trình, thủ tục kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng hướng dẫn, kết quả kiểm tra, giám sát được báo cáo công khai tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Đối với công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, Đảng bộ Thanh tra Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Thanh tra Bộ quan tâm, chăm lo đời sống cho công chức, đoàn viên công đoàn Thanh tra Bộ; phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Thanh tra Bộ, Công đoàn Thanh tra Bộ vững mạnh; tích cực tham gia các chương trình, hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa một cách thiết thực, hiệu quả.

Phản hồi

Các tin khác