Tỉnh ủy Thái Bình tập trung xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình cho biết, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu hàng đầu hiện nay là xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Trong đó, quán triệt kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương Đảng và của cấp ủy tỉnh; vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tinh chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng; định hướng đúng đắn, kịp thời tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Coi trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, cơ chế chính sách của tỉnh và truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng của quê hương.

Thường xuyên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu. Nêu cao tinh thần cách mạng, kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện cơ hội, bè phái, cục bộ, giáo điều, bảo thủ, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá"; làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên; trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng và tính chiến đấu trong thảo luận và ban hành nghị quyết lãnh đạo, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Xây dựng chi bộ kiểu mẫu trên các lĩnh vực hoạt động, Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ngay từ chi bộ. Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp.

Đồng thời chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuẩn mực, sâu sát, nói đi đôi với làm. Có 100% chi bộ bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy tính tích cực, sáng tạo của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên rà soát, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, nhất là ở khu vực nông thôn và trong các doanh nghiệp.

Chú trọng tăng cường hiệu lực, hiệu quả

Lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình xuống thực tế cấy lúa với người nông dân tỉnh nhà.

Lãnh đạo Tỉnh ủy cũng cho biết, tỉnh tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ. Hoàn thiện cơ chế sát hạch để tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy định, công tâm, khách quan trong tất cả các khâu của công tác cán bộ, đặc biệt chú trọng công tác đánh giá cán bộ để quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ; lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu. Quan tâm đào tạo, rèn luyện, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ. Tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền và các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ.

Ngoài ra, Tỉnh ủy cũng nâng cao chất lượng và tính nghiêm minh, kịp thời trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Trong đó, tập trung cụ thể hóa, hoàn thiện các quy trình, thủ tục theo hướng đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. 100% cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chi bộ xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và hàng năm; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc thực hiện quy chế hoạt động và thực hiện dân chủ trong Đảng; chú trọng ở những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực, nơi có nhiều vấn để bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và tự kiểm tra của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò chủ động của ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm. Quan tâm kiện toàn, cũng cố tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí và Nhân dân. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên, đảm bảo công mình, chính xác, kịp thời.

Phản hồi

Các tin khác