Kỳ 4: Thanh tra Bộ GTVT với quyết tâm xây dựng Đảng

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thăm tổ thanh tra GTVT tại bến xe Mỹ Đình.

 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Bí thư Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng chia sẻ, trong thời gian tới, Đảng bộ Thanh tra Bộ tập trung lãnh đạo tập thể Thanh tra Bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch thanh tra, kiểm tra do Bộ trưởng giao năm và các nhiệm vụ đột xuất khác. Trong đó chú trọng đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cụ thể, trong công tác xây dựng thể chế, tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện thể chế về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và những lĩnh vực có liên quan, bảo đảm hoạt động của thanh tra ngày càng hiệu quả.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, trong đó chú trọng tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tổ chức kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 và các nhiệm vụ đột xuất khác do Lãnh đạo Bộ giao. Kịp thời rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra theo quy định, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong từng giai đoạn. Tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành tổ chức cuộc thanh tra, kiểm tra. Bám sát các nội dung yêu cầu trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ GTVT, những vẫn đề nóng phát sinh trong dư luận xã hội liên quan đến hoạt động ngành để kịp thời phát động các đợt cao điểm về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên toàn quốc.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, dứt điểm, không để tồn đọng. Chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo dứt điểm từ cơ sở, đồng thời tham mưu giải quyết dứt điểm đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng, không để tồn đọng. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài (nếu có); đôn đốc cập nhật, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo;

Song hành với đó là tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo để đảm bảo giải quyết dứt điểm từ cơ sở. Thực hiện tốt chức năng của cơ quan thường trực về phòng, chống tham những; tăng cường sáng lọc, nắm bắt thông tin để kịp thời phát hiện, chủ động để xuất kiểm tra, xác minh các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí (nếu có).

Vượt mọi thách thức

Thanh tra ngành GTVT phối hợp với các cơ quan chức năng thanh, kiểm tra các phương tiện giao thông có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trong thời gian qua, vượt qua mọi khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 gây ra, Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Trong sinh hoạt định kỳ, cuộc họp giao ban của Thanh tra Bộ, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã tiến hành kiểm điểm tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho những tháng tiếp theo Đảng ủy Thanh tra Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong công tác xây dựng thể chế, năm 2020, Thanh tra Bộ đã tham gia xây dựng, góp ý trên 100 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, quy chế, kế hoạch, chiến lược liên quan đến ngành GTVT, hoạt động thanh tra và các lĩnh vực khác có liên quan. Nhiều ý kiến góp ý của Thanh tra Bộ đã được cơ quan chủ trì soạn thảo, tiếp thu.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, năm 2020, Thanh tra Bộ đã chủ trì triển khai thực hiện 24 cuộc thanh tra, kiểm tra, gồm 10 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 14 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Đã ban hành hoặc tham mưu Bộ GTVT ban hành 13 kết luận thanh tra, kiểm tra và một số văn bản chỉ đạo. Qua kết luận thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN trên 663 triệu đồng; giảm trừ giá trị thanh toán trên 338 triệu, xử phạt vi phạm hành chính 08 cơ sở đào tạo lái xe, 06 đơn vị kinh doanh vận tài, 06 đang kiểm viên và không công nhận kết quả thực tập nghiệp vụ kiểm định của 06 đăng kiểm viên thực tập; yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan.

Về công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra, năm 2020, Thanh tra Bộ đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, tiến hành kiểm tra và đôn đốc đối với các kết luận thanh tra, kiểm tra do Bộ GTVT, Thanh tra Bộ ban hành và một số kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, ngành khác có liên quan. Qua công tác theo dõi, đôn đốc đã thu hồi nộp NSNN số tiền trên 3,3 tỷ đồng.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2020, Thanh tra Bộ đã tham mưu Lãnh đạo Bộ tiếp 02 lượt/05 công dân và Thanh tra Bộ tiếp 11 lượt/33 công dân; đã tiếp nhận và xử lý 496 đơn (64 đơn khiếu nại, 143 đơn tố cáo, 289 đơn kiến nghị, phản ánh); chủ trì giải quyết, tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành 01 kết luận xác minh tố cáo, chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Bộ giải quyết phản ảnh, kiến nghị đối với 01 trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; tiếp tục chủ trì tham mưu thực hiện đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải". Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã yêu cầu thu hồi nộp NSNN trên 2,7 tỷ đồng và kiến nghị xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Công tác xây dựng lực lượng Thanh tra Bộ đã thực hiện Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức trực thuộc Thanh tra Bộ theo phương án được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 276/QĐ-BGTVT ngày 18/02/2019 theo hướng giảm 02 phòng trực thuộc (hợp nhất Phòng Thanh tra 1 và Phòng Thanh tra 5 thành Phòng Thanh tra Hành chính, hợp nhất Phòng Thanh tra 2 và Phòng Thanh tra 3 thành Phòng Thanh tra chuyên ngành). Thanh tra Bộ đang xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy để thực hiện Nghị định số 101/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP theo hướng giữ nguyên tổ chức 05 phòng hiện tại. Thanh tra Bộ đã báo cáo và Bộ trưởng Bộ GTVT đã có quyết định không thực hiện tinh giản biên chế Thanh tra Bộ đến năm 2021 xuống còn 34 người, đồng thời giao biên chế năm 2021 là 39 người.

Công tác chỉ đạo, tập huấn nghiệp vụ đã tham mưu trình Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành văn bản hướng dẫn, định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 của ngành GTVT theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn các Cụm thi đua lực lượng Thanh tra GTVT triển khai việc ký kết giao ước thi đua, tổng kết công tác thi đua năm 2020.

Đồng thời ban hành hoặc tham mưu trình Bộ GTVT ban hành 13 văn bản chỉ đạo hoạt động thanh tra chuyên ngành, trong đó có chỉ đạo Thanh tra các Sở GTVT mở 03 đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô; 14 văn bản để trả lời, hướng dẫn 124 câu hỏi, vướng mắc của lực lượng Thanh tra ngành GTVT, một số Sở GTVT và đơn vị khác về hoạt động thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm và một số nội dung khác có liên quan trong lĩnh vực GTVT; Tổ chức tập huấn Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và Nghị định số 10/2020/NĐ-CP cho Thanh tra Sở GTVT Hòa Bình.

Phản hồi

Các tin khác