Kỳ 3: Thanh tra Bộ GTVT tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng

Thanh tra ngành GTVT phối hợp với các cơ quan chức năng xử phạt các lái xe vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

 Không ngừng phát triển

Nhiều năm trở lại đây, Đảng bộ Thanh tra Bộ GTVT luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, nhất là trong công tác Đảng của Đảng bộ Thanh tra Bộ. Công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát đảng viên đã được triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả, hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Các Chi bộ trực thuộc luôn giữ vững đoàn kết, không có các biểu hiện suy thoái; tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu luôn được nêu cao và có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Trong nỗ lực khắc phục những mặt còn hạn chế để phát huy hơn nữa những thành quả tốt đẹp, chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng cho biết, nhiệm vụ lãnh đạo công tác xây dựng Đảng đã, đang và sẽ tiếp tục được Đảng bộ Thanh tra Bộ đặc biệt chú trọng trong thời gian tới.

Cụ thể, trong công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho từng đảng viên; tổ chức các cuộc họp chuyện để nhắm cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, góp phần ổn định, định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên; phát huy tính tiền phong của cấp ủy và lãnh đạo trong mọi hoạt động của Đảng bộ Thanh tra Bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chú trọng nắm bắt và xử lý các vấn đề tư tưởng nổi cộm, phát sinh trong cán bộ, đảng viên (nếu có), đặc biệt đối với trường hợp bước đầu có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

Đối với công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đảng, Đảng bộ chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cấp uỷ, bí thư cấp uỷ các cấp; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình công tác hàng năm, quý, tháng, năm của Đảng uỷ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy sát với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị đơn vị. Tăng cường lãnh đạo của chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó phát huy tính tích cực chủ động, trách nhiệm của đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời duy trì chế độ sinh hoạt hàng kỳ của BCH Đảng bộ, chế độ sinh hoạt các Chi bộ đúng theo quy định; đặc biệt là nâng cao hơn nữa chất lượng và nội dung tính thần phát biểu sôi nổi trong các buổi sinh hoạt Chi bộ. Tăng cường công tác phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên, kiểm điểm, đánh giá, tổ chức bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng cuối năm;…

Kỷ cương, trách nhiệm

Thanh tra ngành giao thông vận tải kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 trên các xe khách. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng - Xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2021 trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, Nghị quyết của Đảng ủy Thanh tra Bộ, của Chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề; duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với đảng viên. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 162-KL/ĐUK ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Cùng với đó, Đảng uỷ, UBKT và các Chi bộ chủ động nắm tình hình của cơ sở, phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xem xét giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại và xử lý kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng vi phạm thuộc thẩm quyền. Phối hợp chặt chẽ và nâng cao hơn nữa việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Thanh tra và UBKT Đảng ủy Bộ nhất là công tác tổ chức cán bộ.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, Đảng bộ Thanh tra Bộ GTVT lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra; tổ chức, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tuyên truyền. Mặt khác, tạo điều kiện để đảng viên, công đoàn viên được tham gia học tập, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, nâng cao trình độ về mọi mặt.

Lãnh đạo Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT khẳng định, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Thanh tra Bộ sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò hạt nhân, từng bước cải tiến hoạt động theo hướng chủ động, rõ nét, quyết liệt và hiệu quả hơn, nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Các nội dung Nghị quyết của cấp ủy đảng ban hành cụ thể hơn, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ yêu cầu và được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả. Công tác lãnh đạo các đoàn thể sẽ tiếp tục được quan tâm thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường và đã góp phần quan trọng trong xây dựng các tổ chức đảng và cơ quan đơn vị từng bước vững mạnh, tạo sự đoàn thống nhất trong nội bộ.

Phản hồi

Các tin khác