Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Cán bộ, công chức KBNN Hòa Bình luôn kiểm soát các chứng từ thanh toán vốn của đơn vị sử dụng ngân sách chặt chẽ,
đảm bảo an toàn, đúng quy định. (Ảnh: M.P)

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Hiện nay, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hoà Bình có 14 chi bộ trực thuộc với 132 đảng viên, chiếm 80,5% tổng số cán bộ, công chức. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức, phổ biến, quán triệt tuyên truyền kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và  Đảng ủy Bộ Tài chính đến từng cán bộ, đảng viên.

Cụ thể, Đảng ủy KBNN Hòa Bình đã sát sao chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức phổ biến, triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVI; các Nghị quyết Trung ương (khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ... tới các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên.

Thông qua việc nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy KBNN Hòa Bình đã chỉ đạo triển khai tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc. Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, Đảng bộ KBNN Hòa Bình đã xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tế và cụ thể hóa vào lĩnh vực công tác của đơn vị; chỉ đạo ban hành Quy chế dân chủ cơ sở.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều cách làm hay, mô hình tốt đã được nhân rộng, góp phần nâng cao ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng từng tổ chức cơ sở đảng và đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhờ chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đến nay, 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; mỗi cá nhân nêu cao tính tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức; qua đó, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu chung của đơn vị.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhiệm kỳ mới

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ KBNN Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về sinh hoạt đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên về sự cần thiết và yêu cầu nâng cao chất lượng, sinh hoạt đảng.

Cùng với đó, Đảng bộ KBNN Hòa Bình tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đối tượng quần chúng thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức quần chúng.

Để công tác tư tưởng thật sự thuyết phục, hiệu quả, bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục, Đảng bộ KBNN Hòa Bình tiếp tục đổi mới, đa dạng hơn về phương thức tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phát hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, biểu dương về những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt.

Đồng thời, tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thường xuyên cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước, của hệ thống KBNN để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Bên cạnh các nội dung trên, Đảng bộ KBNN Hòa Bình chỉ đạo tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và tìm hiểu, điều tra nắm bắt dư luận xã hội để phát hiện, lựa chọn và giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, vụ việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhằm chỉ đạo giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Phản hồi

Các tin khác