Bảo đảm an ninh, trật tự, đưa Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Tiền Giang vào cuộc sống
Công an tỉnh Tiền Giang ra quân phòng chống tội phạm. (Ảnh: Thanh Duy)

Công an tỉnh Tiền Giang ra quân phòng chống tội phạm. (Ảnh: Thanh Duy)

Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đặc biệt, luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 04/CT-BCA của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào "Thi đua yêu nước", việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA làm tiêu chí để xét thi đua, đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hàng năm. Từ đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực thúc đẩy tinh thần phấn đấu, nâng cao trách nhiệm công tác cho cán bộ, chiến sĩ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác Công an. Các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông được thực hiện chủ động và hiệu quả hơn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nhất là các đợt sinh hoạt tự soi, tự sửa được tổ chức thực hiện nghiêm túc đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Qua thực hiện các chuyên đề, nhiều mô hình thi đua đã phát huy được tính tích cực, hiệu quả, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. 5 năm qua, có 304 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Thời gian qua, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tiền Giang luôn được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; các ngành, đoàn thể và nhân dân cùng phối hợp tham gia.

Công an các địa phương và cơ sở trong toàn tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, phát huy hiệu quả tự phòng, tự quản trong bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Đến nay, Công an tỉnh Tiền Giang đã xây dựng, duy trì và nhân rộng 31 mô hình phòng, chống tội phạm. Trong đó, có một số mô hình mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở cần được phát huy như: Mô hình “Ánh sáng phòng, chống tội phạm”, mô hình “Camera phòng, chống tội phạm”. Ngoài ra, Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng ở cơ sở. Qua đó đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn với hiệu quả xây dựng các mô hình an toàn về an ninh trật tự; tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động ở một bộ phận nhân dân trong việc tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đối với công tác xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời, Công an tỉnh Tiền Giang cũng tập trung tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho nhân dân biết để cùng tham gia tố giác tội phạm thông qua họp dân, diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân... nhằm huy động toàn dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương, cơ sở.

Đồng thời, chú trọng gắn kết, phát triển các mô hình điển hình tiên tiến cùng với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới... Ngoài ra, tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại thực trạng chất lượng hoạt động của các mô hình để có kế hoạch xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình phát huy tác dụng tốt, nâng chất lượng hoạt động của mô hình trung bình, loại bỏ mô hình hoạt động kém và nghiên cứu, phát triển mô hình mới phù hợp…

Thêm vào đó, thời gian tới, Công an tỉnh Tiền Giang cũng sẽ chủ động nắm, dự báo tình hình, thông qua công tác thống kê để phát hiện tình hình tội phạm nổi lên trên tuyến, địa bàn, lĩnh vực. Qua đó, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang có giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội hiệu quả; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh, vấn đề bức xúc nổi lên trong công tác phòng, chống tội phạm...

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Tiền Giang cũng sẽ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế và làm giảm tội phạm; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ, tết. Đồng thời, Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận, phân loại, xử lý có hiệu quả tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố ngay từ cơ sở (không để xảy ra các trường hợp sót, lọt; không tổ chức kiểm tra, xác minh hoặc kiểm tra, xác minh mang tính hình thức); nâng cao tỷ lệ điều tra án…

Lực lượng Công an các cấp của tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối về công tác bảo đảm an ninh trật tự, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Tiền Giang./.

Phản hồi

Các tin khác