Kỳ III: Đường thủy đẩy mạnh các nền tảng phát triển

                          Với ưu thế nước ta có nhiều sông và các cửa biển, đường thủy nội địa trở thành một tuyến giao thông quan trọng.

 Chuyển mình toàn diện

Những năm gần đây, Cục ĐTNĐ Việt Nam (thuộc Bộ GTVT) đã dẫn dắt lĩnh vực giao thông ĐTNĐ chuyển mình mạnh mẽ, thể hiện được vị thế là “đầu tàu” trong chiến lược phát triển GTVT. Nhìn lại những thành tựu quan trọng nhất, lãnh đạo Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam cho biết, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Trong đó, Cục liên tục nhiều năm hoàn thành 100% chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).  

Công tác xây dựng VBQPPL luôn được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tiến độ và từng bước nâng cao về chất. Dự thảo văn bản chứa đựng các quy phạm điều chỉnh những nội dung quản lý phù hợp với nhu cầu quản lý ngành, trên tinh thần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT) và vận tải thủy.

Mặt khác, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ tiếp tục được tăng cường phát huy ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, đặc biệt là công tác phối hợp với ban, ngành và các địa phương trong quản lý, khai thác KCHTGT, quản lý vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện hiệu quả, đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ. Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực công tác của Cục từng bước cải tiến, hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, triển khai kịp thời, đúng quy định, đúng trọng tâm, trọng điểm đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tiếp đà vượt sóng

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Bộ GTVT, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, lãnh đạo Cục, các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021 trên tất cả các lĩnh vực.

Để tiếp tục giữ đà vượt mọi khó khăn để phát triển, năm 2021 và những năm tới đây, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam với chủ để thi đua chung của toàn ngành là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", đảm bảo tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu trong các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 08 - QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Trung ương về nêu gương.

Đặc biệt, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch và các đề án, Đảng ủy Cục xác định chủ động hoàn thiện các dự thảo VBQPPL, đề án, quy hoạch bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn, đặc biệt là các dự thảo Nghị định quy định quản lý hoạt động ĐTNĐ và Nghị định sửa đổi Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ. Tiếp tục rà soát các VBQPPL về giao thông ĐTNĐ từ luật đến các văn bản dưới luật còn bất cập, không phù hợp với thực tiễn, cản trở đến sự phát triển của ngành, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện các dự thảo Nghị định, Thông tư đã trình Bộ GTVT.

Đồng thời tiếp tục chủ động rà soát các VBQPPL để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới các quy định cho phù hợp nhu cầu thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân, xây dựng hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Giao thông ĐTNĐ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức thực hiện, tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông ĐTNĐ cũng như công tác kiểm tra, giám sát thực hiện VBQPPL.

Song hành với đó, Cục ĐTNĐ Việt Nam tiếp tục đôn đốc Sở GTVT các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng và quy hoạch bến thủy nội địa, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt theo quy định. Quy định tiêu chuẩn cụ thể bến, cảng thủy nội địa, nơi hợp chợ, làng chài, nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình và các hoạt động khác trên hành lang bảo vệ luồng, giải tỏa các biến thủy nội địa hoạt động không phép, tạo điều kiện để phát triển cụm bến, cảng thủy nội địa đầu mối, trung tâm logistics ĐTNĐ.

Triển khai thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng ĐTNĐ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổng hợp, rà soát việc triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện, quản lý Quy hoạch phát triển GTVT ĐTNĐ tại các địa phương; kịp thời tổng hợp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

Phản hồi

Các tin khác