Tuyên Quang: Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 10/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn Đảng bộ Tuyên Quang đã đạt được mục tiêu trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Toàn tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo được triển khai như việc ban hành đề án về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa cán bộ trẻ về cơ sở, thực hiện giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đổi mới thi tuyển công chức, viên chức; chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 được gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về nêu gương.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thành Công).

 Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã xử lý kỷ luật 10 tổ chức Đảng và trên 1.000 đảng viên vi phạm. Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, chủ động được nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số của tỉnh đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích, nêu ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong thời gian tới. Nhiều ý kiến cho rằng, để thực hiện tốt nghị quyết thì trước hết các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phải xác định rõ những vấn đề cấp bách nổi cộm, bức xúc, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, hiệu quả; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra; đưa việc tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhận diện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường nêu gương về phẩm chất đạo đức, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xung phong đảm nhận việc khó, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc...

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng cần phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của các cấp ủy; chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gợi ý kiểm điểm các đơn vị, địa phương để xảy ra khuyết điểm, yếu kém; nắm bắt chặt chẽ tư tưởng, đạo đức, lối sống, kết quả thực hiện chương trình, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên; rà soát, sàng lọc và kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Đồng thời, phải chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, khắc phục bệnh hình thức, thành tích, chủ quan, vô cảm; chủ động kiểm tra và tự kiểm tra để phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và vi phạm các quy định của Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác