Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. 

Chuyên đề sát thực, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS. TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

GS. TS Phùng Hữu Phú đã truyền đạt đến các đại biểu các nội dung lớn về: sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc...

GS.TS Phùng Hữu Phú nêu rõ, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Di sản, tư tưởng Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.

Vừa qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới, Nghị quyết Đại hội XIII đã khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời chỉ rõ “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trên tinh thần đó, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân chính là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong các giai đoạn lịch sử.

GS. TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề năm 2021. 

Nêu số một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, GS. TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội. Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu...

GS. TS Phùng Hữu Phú cho rằng, việc thực hiện tốt chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội Đảng XIII đã đề ra. Đây cũng là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ Nhân dân, xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc…

Xác định nội dung, phương pháp, cách làm cụ thể

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, Bộ Chính trị đã xác định tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW trong nhiệm kỳ Đại đại hội XIII lần này, chúng ta phải tạo được đột phá ở ba nội dung: Đổi mới việc học tập tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đổi mới và thể hiện đột phá trong việc làm theo và thứ ba đó chính là việc nêu gương của cán bộ đảng viên với yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Hội nghị sáng hôm nay có gần 300.000 cán bộ đảng viên dự hội nghị sơ kết tổng kết tại các điểm cầu. Chiều nay, chúng ta vẫn giữ được khí thế đó, đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã trực tiếp dự học tập và chỉ đạo học tập ở các điểm cầu. Đây là một điều rất phấn khởi, khẳng định một điều chúng ta nghiêm túc quán triệt sâu sắc, tinh thần hội nghị. Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương đã khái quát được các nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về ý chí độc lập, tự chủ, tự cường và khát vọng phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời xác định được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chúng ta phải làm theo như thế nào và phải nêu gương như thế nào?

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Đề nghị thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc nội dung chuyên đề, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây cũng là nội dung cốt lỗi trong Văn kiện đại hội XIII của đảng. Đó là tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Đây là động lực, là nguồn sức mạnh to lớn để toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

Hình ảnh tại Trung tâm Hội nghị Diên Hồng. 

Hai là, căn cứ vào Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo trung ương về việc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp phải chủ động tham mưu giúp cho cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập đến các cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân. Hằng năm, tiến hành kiểm tra, đôn đốc, triển khai việc thực hiện từ cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của cụ thể của từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã có chỉ đạo, xác định các nội dung, yêu cầu và các đơn vị, địa phương mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ kiểm tra, thực hiện trong năm nay xoay quanh việc thực hiện Chỉ thị, nhưng với tinh thần tự giác thì vẫn phải đề cao vai trò của cấp ủy các cấp.

Ba là, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn có nhiều diễn biến rất phức tạp, đề nghị cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Vấn đề này, ngay từ đầu chúng ta đã xác định phải đổi mới, làm tốt việc xác định nội dung, xác định hình thức, xác định phương pháp, xác định đối tượng, xác định mục tiêu cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, tiếp tục học tập và làm theo Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với chức trách nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của từng địa phương để chúng ta xác định các nhiệm vụ, nội dung và cụ thể hóa các nội dung từng chuyên đề đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, chú ý thực hiện thật hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra./.