Gia Lai đẩy mạnh triển khai công tác dân vận
Ảnh minh họa (Nguồn: TL)

Ảnh minh họa (Nguồn: TL)

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác dân vận năm 2021 với chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Theo đó, kế hoạch nhằm mục đích triển khai, quán triệt sâu rộng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu về thực hiện quy chế dân chủ.

Bên cạnh đó, xác định triển khai thực hiện dân chủ trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, theo phương châm hành động “kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp có trọng tâm, đồng bộ, hiệu quả gắn với kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức quản lý của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân về thực hiện dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, đảng viên, cán bộ, công chức.

Về nội dung triển khai thực hiện, địa phương sẽ tổ chức tuyên truyền, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong hệ thống chính trị như: Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị khóa X về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số,…

Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để chuyển tải kịp thời, đầy đủ, chính xác, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong toàn xã hội đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Gắn chặt chẽ công tác tuyên truyền với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh,…nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức công vụ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, về nội dung công tác dân vận gắn với việc thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Gia Lai sẽ tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các phong trào thi đua trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Về vấn đề công tác dân vận gắn với thực hiện tốt cải cách hành chính, địa phương sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, đảm bảo công khai, minh bạch quy trình giải quyết hồ sơ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ đảm bảo đúng quy định.

Ngoài ra, Gia Lai sẽ tiếp tục thực hiện tốt phong trào “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 gắn với đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chủ đề năm 2021 trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Cùng với đó là việc tập trung xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tạo sức lan tỏa trong xã hội để cổ vũ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân phát huy tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng xã hội, cho địa phương. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo phong trào sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra.

Để triển khai kế hoạch hiệu quả, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng các mô hình điển hình “dân vận khéo” trong hệ thống ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ sở gắn với khen thưởng kịp thời và nhân rộng các mô hình điển hình “dân vận khéo” thực sự có hiệu quả./.

Phản hồi

Các tin khác