Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, năm 2020, tình hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh chóng, khó lường; tình hình trong nước gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 và thiên tai bất thường ở miền Trung, tác động mạnh đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với các hoạt động công tác tuyên truyền khác, công tác tuyên truyền miệng đã góp phần vào việc nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và thống nhất hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước trong năm 2020.

Tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Theo Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, hằng tháng, bám sát các sự kiện chính trị quan trọng trong nước và thế giới, sự chỉ đạo của Ban Bí thư và căn cứ nhu cầu thông tin, ý kiến đề xuất của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng số lượng, nội dung chuyên đề cần thông tin và hình thức tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương cho phù hợp, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Trên cơ sở nội dung cần cung cấp thông tin chuyên sâu, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên, gồm các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm và nghiệp vụ về công tác tuyên truyền miệng tới báo cáo tại hội nghị báo cáo viên Trung ương. Năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ yếu tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều cố gắng, triển khai việc tiếp sóng về các điểm cầu của tỉnh. Nhiều tỉnh, thành phố thường xuyên mở điểm cầu đến cấp huyện, thị và cấp xã, với số lượng điểm cầu lớn. Một số tỉnh đã duy trì tốt tổ chức hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu chính ở tỉnh đến các điểm cầu ở huyện và xã.

Các Hội nghị Báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trong năm 2020 đã đáp ứng tốt 3 tiêu chí: Nội dung thiết thực, kịp thời và phù hợp với đối tượng người nghe; bảo đảm sự cân đối giữa các nội dung chuyên đề cơ bản và tính thời sự; nội dung chuyên đề rõ tính định hướng theo từng lĩnh vực. Tại điểm cầu chính của Ban Tuyên giáo Trung ương ở Hà Nội và các điểm cầu ở các tỉnh, thành phố, công tác tổ chức Hội nghị Báo cáo viên được thực hiện chu đáo, nghiêm túc theo đúng Nội quy đã đề ra.

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. (Ảnh: GH)

Bên cạnh đó, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp được triển khai chủ động, tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hầu hết các đồng chí Báo cáo viên Trung ương đã thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong công tác tuyên truyền miệng của Đảng. Đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhiều báo cáo viên sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu Powerpoint để bài nói thêm sinh động, hấp dẫn và tăng tính thuyết phục; bảo đảm kỷ luật phát ngôn; tâm huyết với nghề.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ Báo cáo viên các cấp, và các lợi thế của tuyên truyền miệng, công tác tuyên truyền miệng trong năm qua đã góp phần quan trọng vào những thành công chung của công tác tuyên truyền. Trong đó, chủ động, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Lãnh đạo Ban về việc tuyên truyền, định hướng tuyên truyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần quan trọng vào việc khống chế sự lây lan và dập dịch thành công ở nước ta.

Đồng bộ triển khai thực hiện tuyên truyền và định hướng tuyên truyền về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, nổi bật là các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm Thành lập nước, 90 năm Truyền thống ngành Tuyên giáo... tạo không khí phấn khởi, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số nội dung chuyên đề của Hội nghị báo cáo viên chưa thật sự đảm bảo tính thời sự, hấp dẫn. Đặc biệt, một số Báo cáo viên tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương quá thận trọng trong việc bảo mật thông tin, nhất là tại hội nghị báo cáo viên trực tuyến; kinh nghiệm, khả năng thuyết trình còn hạn chế nên chất lượng trình bày chuyên đề chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin của Báo cáo viên.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương và Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh chưa thực hiện tốt nội dung đối thoại. Nhiều Báo cáo viên viên chưa chủ động tiến hành nội dung đối thoại; người nghe cũng không hoặc rất ít t câu hỏi đối với báo cáo viên khi có gợi ý từ phía Báo cáo viên và ban tổ chức hội nghị.

Nhiều trường hợp, Báo cáo viên còn có biểu hiện né trách những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm; phản bác các thông tin xấu độc còn nặng về lý luận, chưa có tính thuyết phục cao. Nguồn tài liệu phục vụ đội ngũ báo cáo viên còn hạn chế. Nhiều trường hợp thông tin chính thống, thông tin định hướng, nhất là trước các vấn đề lớn, phức tạp, nhạy cảm chưa được cung cấp kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên.

Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhất là công tác tuyên truyền miệng ở cấp cơ sở. Tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có chất lượng, khắc phục tình trạng đông nhưng không mạnh. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại nhằm hỗ trợ tối đa và tăng hiệu quả cho hoạt động tuyên truyền miệng. Xây dựng chế độ thù lao phù hợp với tính đặc thù nghề nghiệp của báo cáo viên, tuyên truyền viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng.

Theo Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền miệng trong năm 2021 là tổ chức tốt Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội Đảng bộ các cấp. Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội Đảng bộ các cấp để góp phần lan tỏa các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng đến được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời là dịp để trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, từ đó đề cao trách nhiệm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát để phát huy thế mạnh, hiệu quả của loại hình tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Mặt khác, đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình; tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thực hiện tốt vai trò là cầu nối, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lựa chọn nội dung chuyên đề cung cấp tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương theo hướng cân đối giữa nội dung mang tính cơ bản, chiến lược và có tính thời sự, “nóng”, “nhạy cảm”. Đặc biệt chú trọng đến các chuyên đề chuyên sâu phù hợp với chủ đích tuyên truyền và nhu cầu thông tin của đối tượng. Năm 2021, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng của Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành và nhiệm vụ của cấp ủy giao để lựa chọn, xây dựng nội dung tuyên truyền cho phù hợp với từng thời điểm đạt hiệu quả cao nhất.

Đẩy mạnh thông tin hai chiều và dân chủ hóa thông tin thông qua trao đổi, đối thoại, giải đáp tại Hội nghị Báo cáo viên và các buổi tuyên truyền miệng. Chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân qua Hội nghị Báo cáo viên và qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp với cấp ủy.

Kịp thời cung cấp thông tin cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên bằng nhiều hình thức: qua hội nghị Báo cáo viên; phát hành thông tin, tài liệu. Chú ý cung cấp thông tin nhanh nhạy, kịp thời; phát huy ưu thế của Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến. Căn cứ điều kiện cụ thể ở từng địa phương, từng thời điểm linh hoạt việc tổ chức Hội nghị Báo cáo viên bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tổ chức đội ngũ Báo cáo viên theo hướng thực chất, tăng cường chất lượng, hợp lý về thành phần và cơ cấu, có kinh nghiệm và khả năng thuyết trình tốt, hướng về cơ sở, đặc biệt là báo cáo viên cấp huyện đang công tác tại cơ sở.

Tập trung rà soát bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động báo cáo viên các cấp. Rà soát, thay thế những báo cáo viên không hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ để nâng cao chất lượng hoạt động. Nâng cao chất lượng và tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên; trong đó, chú trọng việc cập nhật kiến thức mới, các kỹ năng, cách giải quyết các tình huống trong hoạt động tuyên truyền miệng.

Phản hồi

Các tin khác