Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc
Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Nguyệt Thu)

Chiều 31/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa VIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021.

Hội nghị đã hiệp thương thống nhất, công nhận 3 tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, gồm: Hiệp hội Hoa Đà Lạt, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Chi Hội Chè Lâm Đồng. Nâng tổng số tổ chức thành viên của Mặt trận lên 43 tổ chức
 
Hội nghị cũng tiến hành hiệp thương cử bổ sung 7 ủy viên, thay thế 7 ủy viên; nâng tổng số ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 lên 102 vị, tăng 07 vị so với đầu nhiệm kỳ. 

Năm 2020, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức thành viên tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương và tỉnh, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020, với nhiều hoạt động trọng tâm, nổi bật.

Vận động, tập hợp, động viên Nhân dân đoàn kết, đồng thuận thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức phát động phong trào thi đua, triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Tích cực tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổ chức giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Quy định 124 của Bộ Chính trị và các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng xác định tập trung hướng về cơ sở, xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”; mở rộng hiệp thương, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận và người tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong dân tộc, chuyên gia các lĩnh vực… để huy động sức mạnh toàn dân, đóng góp công sức, trí tuệ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xác định tập trung tuyên truyền vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh…

Phản hồi

Các tin khác