Ngành tư pháp đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến

Thời gian qua, các phong trào thi đua đã được ngành Tư pháp phát động, triển khai sâu rộng và luôn nhận được sự quan tâm hưởng ứng thực hiện của các tập thể, cá nhân trong ngành.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều nhân tố mới có tính lan tỏa, qua đó cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị cũng như của toàn ngành Tư pháp.

Xây dựng điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ ưu tiên  

Trong giai đoạn 2015 - 2020, công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiên tiến được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp, được quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên gắn với tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua và có những chuyển biến tích cực hơn trong những năm qua.

Theo đó, các cụm, khu vực thi đua và từng cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành đã đưa nội dung xây dựng điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong kế hoạch triển khai phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị; chủ động chỉ đạo, khuyến khích tập thể, cá nhân phát huy thành tích đạt được, đăng ký các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao, tạo động lực phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; động viên các đơn vị, cá nhân là điển hình tiên tiến tiếp tục phấn đấu, nêu gương, tự giác, tiên phong trong công tác; đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phát huy được khả năng, vai trò của mình; kịp thời biểu dương những nhân tố, điển hình tiên tiến, động viên cán bộ, công chức hăng hái, tự giác thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao.

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT, Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 và tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 515/QĐ-BTP ngày 12/4/2017 về Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến ngành Tư pháp.

Các cụm thi đua của Ngành tư pháp ký kết giao ước thi đua. Ảnh: TL.

Các cụm thi đua của Ngành tư pháp ký kết giao ước thi đua. (Ảnh: TL)

Trong 5 năm qua, các cụm, khu vực thi đua, các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp đã tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, lựa chọn cách thức tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiên phù hợp với điều kiện, khả năng của các cơ quan, đơn vị như thông qua sinh hoạt, các buổi họp mặt, giao lưu, tổng kết, sơ kết công tác, phong trào thi đua; qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử và bản tin của đơn vị. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng và các cơ quan thông tin đại chúng của Ngành đã phối hợp chặt chẽ trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến: Tăng cường chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, đăng tải các bài viết về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về “gương điển hình tiên tiến”, “gương sáng tư pháp”, “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao…

Cùng với đó, Bộ đã phát động, quán triệt, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Phong trào thi đua được lồng ghép với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng gắn kết với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt khác để đa dạng hoá các nội dung của phong trào thi đua, đặc biệt là đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt trong đơn vị, của cán bộ, đảng viên; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Nhiều đơn vị đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên hàng tháng, sinh hoạt theo chuyên đề, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đăng ký, học tập, thảo luận, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo chuyên đề hàng năm thể hiện cụ thể trong những việc làm hàng ngày về phong cách quần chúng, dân chủ, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân, có lối sống trong sáng, giản dị, lành mạnh...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tôn vinh các điển hình tiên tiến

Đồng chí Phan Chí Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết: Trong thời gian tới, Bộ, Ngành tư pháp sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua.

Việc tổ chức các phong trào thi đua phải có chiều sâu, không chồng lấn, hình thức, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua các chỉ tiêu thi đua, giải pháp thực hiện cụ thể, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện; qua các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng, biểu dương. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tổ chức thực hiện sâu rộng, toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2021 - 2025” gắn với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020 - 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề khác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trên các phương tiện thông tin truyền thông của Bộ, Ngành. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, những điển hình xuất sắc trong các lĩnh vực công tác tư pháp để làm nòng cốt đẩy mạnh phong trào thi đua trong giai đoạn mới, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành Tư pháp, đảm bảo đồng bộ ở cả 04 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến./.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, toàn ngành Tư pháp đã có 18.390 lượt tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước và Bộ Tư pháp tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Trong đó, đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng cho 08 trường hợp; Huân chương Lao động các hạng cho 95 trường hợp; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 91 trường hợp; tặng Cờ thi đua của Chính phủ 30 trường hợp; công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 04 cá nhân.

Bộ Tư pháp được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, được các thành viên trong Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương suy tôn và được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2015, 2017; tặng Bằng khen năm 2016, 2018. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020), Bộ Tư pháp đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.

 

 

Phản hồi

Các tin khác