Quảng Ngãi: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng
Ảnh minh họa (Ảnh: PC)

Ảnh minh họa (Ảnh: PC)

Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch số 49-KH/TU về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt khác, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong  tỉnh chung sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Về nội dung triển khai, theo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, trong năm 2021, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội XIII của Đảng theo Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam do Văn phòng Trung ương Đảng phát hành; dư luận tích cực của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII; các hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó, tuyên truyền, phân tích, lý giải sâu sắc về lý luận và thực tiễn của chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước thể hiện trong nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII; tập trung làm rõ chủ đề Đại hội, nhấn mạnh mục tiêu “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đi sâu phân tích những điểm mới, quan điểm nổi bật trong chỉ đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được Đảng, Nhà nước đề ra trong năm 2021; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành để giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ.

Trong giai đoạn năm 2022 và các năm tiếp theo, theo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nội dung tuyên truyền sẽ tập trung vào các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua từng năm và kết quả triển khai thực hiện; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Đồng thời, biểu dương nỗ lực, sáng tạo của các ban, bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong lao động, sản xuất, học tập và công tác ở mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội.

Về hình thức tuyên truyền, cụ thể: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm trên báo chí, cổng thông tin điện tử của tỉnh, các website, trang thông tin, bản tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở. Trong đó, mở chuyên trang, chuyên mục đưa Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; ưu tiên tuyên truyền chủ trương, quyết sách lớn mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thông qua; kết quả triển khai chương trình hành động ở các cấp, các ngành.

Cùng với đó, tuyên truyền thông qua việc tổ chức hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp,… để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mặt khác, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh. Tập trung biểu dương, tôn vinh mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Để triển khai các nội dung của Kế hoạch, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thông qua hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, góp phần tạo khí thế phấn khởi, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cần tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; đồng thời, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước./.

Phản hồi

Các tin khác