Quảng Ngãi: Nhiều kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05
ảnh

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính cho người dân (Nguồn ảnh: baoquangngai.vn)   

Nhiều kết quả nổi bật

Theo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, tỉnh đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo chủ điểm hàng quý về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các cấp ủy lựa chọn, hướng dẫn sinh hoạt trong cán bộ, đảng viên sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Trong 5 qua năm, các chi bộ cơ sở trong tỉnh đều nghiêm túc triển khai sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm, bảo đảm các nội dung, yêu cầu đề ra và đã trở thành nền nếp, thường xuyên. Một số chi bộ còn đưa các câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ để làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp cho sinh hoạt đảng sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn. Qua đó, các cấp ủy chi bộ có giải pháp để giáo dục, quản lý đảng viên tốt hơn, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đối với mỗi đảng viên thông qua sinh hoạt chuyên đề là dịp để nhận thức sâu hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trao đổi, trình bày những ý kiến, quan điểm cá nhân để xây dựng chi bộ, cơ quan, tổ chức và tự xây dựng cho bản thân ý thức học tập, rèn luyện, làm theo phong cách, tác phong làm việc của Bác. Đồng thời, khắc phục sửa chữa, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, về vấn đề xây dựng đạo đức nghề nghiệp, công vụ; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có công văn số 1980-CV/TU ngày 6/7/2017 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hằng năm xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và cán bộ, đảng viên xây dựng, thực hiện cam kết cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với kế hoạch hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 306-QĐ/TU về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng thời, tổ chức chương trình ký cam kết trách nhiệm giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc làm này đã được triển khai, nhân rộng, lan tỏa đến cơ sở. Sau khi tổ chức ký cam kết, tính chủ động, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu có chuyển biến tốt, khắc phục có hiệu quả bệnh nói nhiều làm ít, góp phần giải quyết những hạn chế, nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hằng năm, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện. Trên 95% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đều đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các quy định của Đảng, các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào thi đua thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh.

Hằng năm, trên cơ sở chủ đề phát triển của tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, xem đó là khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, thường xuyên gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Ngoài ra, công tác xây dựng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp uỷ quan tâm thực hiện. Từ năm 2017-2020, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hàng nghìn tập thể, cá nhân được các chi, đảng bộ cơ sở tặng giấy khen. Có 1.178 gương tập thể, cá nhân điển hình được khen thưởng cấp huyện trong việc học tập và làm theo Bác; có 353 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; có 1 tập thể, 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,…

Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên

Nhằm để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới, theo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, địa phương sẽ thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, thành nếp nghĩ, nếp sống và tác phong làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, để đạt được mục tiêu này, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng phát triển văn hóa, con người con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn chặt với việc thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quan tâm, đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

Cùng với đó, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ chính trị, chọn nội dung đột phá để chỉ đạo thực hiện; tích cực giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp.

Ngoài ra, tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm nghiêm túc, hiệu quả; tăng cường sinh hoạt chi bộ chuyên đề về học tập và làm theo Bác; liên hệ nhiệm vụ của chi bộ, của người đứng đầu, của đảng viên trong thực hành phong cách Hồ Chí Minh gắn với tác phong công tác hàng ngày.

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang viết cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng kế hoạch hành động làm theo hàng năm cụ thể, thực chất. Tập trung đánh giá kết quả, cam kết để tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hành làm theo Bác.

Đồng thời, đẩy mạnh nhân rộng những mô hình, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, những điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Kiên quyết xử lý đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác