Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất quan trọng, nhiều điểm mới

 

GS.TS Mạch Quang Thắng

GS.TS Mạch Quang Thắng

GS.TS Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Đại hội Đảng các cấp là một cách sinh hoạt chính trị rộng nhất, sâu nhất trong sinh hoạt chung của Đảng. Gửi gắm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lần này cho Đại hội XIII có rất nhiều nội dung. Đó là Đại hội Đảng là phải đánh giá tình hình đúng, đánh giá tình hình đã qua và dự báo tình hình sắp tới thì sẽ đề ra nhiệm vụ trúng và đúng.

Thứ hai là thiết kế nhiệm vụ sắp tới phù hợp với từng địa phương, từng ngành, từng giai đoạn, từng năm. Muốn làm được điều đó phải thảo luận kỹ, nhiều chiều mới đánh giá được. Thảo luận để tìm ra chân lý không chỉ qua sinh hoạt nội bộ của sinh hoạt đảng mà qua sự góp ý của toàn dân. Đây là điểm mà tôi lĩnh hội từ bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi gắm cho việc chỉ đạo Đại hội XIII sắp tới.

Từ nay đến cuối năm đại hội cấp tỉnh, thành phố và các cơ quan trực thuộc Trung ương sẽ diễn ra để tiến tới đầu sang năm sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở là nắm bắt tình hình đại hội từ cấp cơ sở đến cấp trên cơ sở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết lại những điều tôi cho là rất căn bản trong yêu cầu của một sinh hoạt đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi gắm, đưa ra nhiều thông điệp trong sự phát triển của Đảng ta, đầy tự hào nhưng cũng nhiều lo lắng. Cái đó là dễ hiểu trong tình hình hiện nay khi tình hình thế giới đang có nhiều thay đổi, khó lường. Vì vậy cần sự cố gắng lớn, đòi hỏi tầm trí tuệ, bản lĩnh của một đảng cầm quyền như Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác cán bộ luôn luôn là công tác cực kỳ quan trọng. Nhân sự trong một đại hội lại càng quan trọng, vì đó là công việc gốc của gốc. Cán bộ nào phong trào đó. Cán bộ nào quan điểm đó. Cán bộ nào đường lối đó, cho nên vấn đề nhân sự đại hội là vấn đề hệ trọng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư đã nêu rất nhiều lần là làm sao để chọn được con người thật sự xứng đáng với vai trò cầm quyền của Đảng, không để một vết gì xấu trong Đảng, trong con người. Đáng tiếc đấy là mong muốn và là yêu cầu để phấn đấu, còn thực tế vẫn còn tiêu cực, nhất là trong công tác cán bộ. Đảng ta đã xử lý, đang xử lý và chắc chắn sẽ còn xử lý. Vấn đề này người dân rất quan tâm. Đảng không chỉ của giai cấp công nhân mà là của toàn dân, nên cần rất quan tâm chú ý để tìm được người cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt chiến lược phải sạch, phải trong, phải mạnh, bản lĩnh thật là cao cường và đạo đức thật tốt đẹp... 

Ông Nguyễn Túc.

Ông Nguyễn Túc.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Tôi đã đọc đi đọc lại bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tôi thấy rằng, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng, như một báo cáo tóm tắt những kết quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chỉ ra những khó khăn, tồn tại, bài học kinh nghiệm cũng như đề ra mục tiêu tổng quát, mang tính thực tiễn, cụ thể đối với sự phát triển của đất nước, dân tộc. Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Với tư cách là người từng tham gia vào tổ văn kiện đại hội, tôi thấy rằng kỳ này có nhiều cái mới. Tiêu đề của bài báo cũng chính là chủ đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn đề cập đến “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Những nhiệm kỳ trước, cứ nói về Đảng là nói về việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…. Nhưng kỳ này hai từ “Đoàn kết” được đặt lên đầu tiên. Đoàn kết cũng là từ đầu tiên trong Di chúc khi Bác Hồ nói về Đảng: “TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác….”.

Đoàn kết cả lý luận lẫn thực tiễn là vấn đề lớn nhất vì trong thực tiễn rất nhiều vấn đề cần sự thống nhất trong nhân dân với Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đoàn kết trong chủ đề Đại hội là vấn đề đặc biệt quan tâm. Lý luận và thực tiễn này được thể hiện rất rõ trong công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta thời gian qua. Chính điều đó cũng đã tạo ra sự thống nhất giữa Đảng và dân, lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng.

Vấn đề “Dân chủ và Kỷ cương” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch đề cập cũng làm tôi rất tâm đắc. Trong quá trình xây dựng và phát triển, nếu phát huy dân chủ mà không giữ vững kỷ cương thì cũng không thể thực hiện tập chung dân chủ. Phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách, thực thi công vụ; đồng thời phải bảo vệ những cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước… Dân chủ và kỷ cương thể hiện giữa lý luận và phát triển hiện nay.

Còn trong các bài học đưa ra, tôi tâm đắc nhất bài học xây dựng Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến công tác cán bộ, trong đó khẳng định công tác này liên quan đến sự sống còn của Đảng. Đây là điểm then chốt nhất trong công tác xây dựng Đảng. Trong thời gian qua, nhiều cán bộ của chúng ta hỏng vì ta lựa chọn không đúng. Điều này liên quan đến chạy chức, chạy quyền, mua quan bán chức. Do đó, khâu then chốt nhất là chọn đội ngũ cán bộ. Trong nhiều kỳ Đại hội Đảng, Đại hội nào cũng đưa ra vấn đề lựa chọn lãnh đạo phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo, không thoái hóa, biến chất... Nhưng tại sao từ Đại hội VII đến giờ, chúng ta chống nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Theo tôi, vấn đề chính là quyết tâm. Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm phải 20. Trong thực tế, chúng ta quyết tâm chưa đủ… Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, với quyết tâm của người đứng đầu, chúng ta đã và đang làm được nhiều điều mà người dân mong muốn, nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng. Do đó, đối với cán bộ lãnh đạo phải quyết tâm cao.

Cuối cùng, vấn đề mà tôi tâm đắc nhất là vấn đề nói về nhân dân trong bài viết, kế thừa và phát triển tư tưởng “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nói cuối cùng nhưng nó bao trùm tất cả các vấn đề nêu trên, bao trùm tất cả các hoạt động của Đảng. Chắc chắn khi Đảng với dân như cá với nước thì mọi hoạt động của Đảng chắc chắn sẽ thành công bởi “đâu Đảng cần dân có, đâu Đảng khó có dân”.

PGS.TS Lê Văn Yên.

PGS.TS Lê Văn Yên.

PGS.TS Lê Văn Yên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia: Tôi cho rằng những quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói về chuẩn bị thật tốt công tác cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là hết sức sâu sắc, hết sức sát thực. Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập rất nhiều vấn đề nhưng đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhân sự, vấn đề chủ trương, đường lối và những mục tiêu mà Đại hội XIII sẽ phải bàn bạc để đề ra trong Nghị quyết, trong chặng đường sắp tới để đưa dân tộc ta, đất nước ta phát triển.

Bác Hồ nói "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Cho nên vấn đề chọn nhân sự là rất quan trọng. Chúng ta gần đây thấy một số cán bộ cao cấp mắc vào tệ quan liêu, tham nhũng, đó là vấn đề không thể chấp nhận được trong Đảng. Vì vậy, bây giờ là chúng ta phải lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài. Đức là về phẩm chất đạo đức mà Bác Hồ nói là gốc của người cách mệnh và tài là tài năng để giải quyết tất cả những công việc, nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó cho cán bộ đó. Vì vậy, chúng ta phải chọn được những người tiêu biểu.

Đây cũng là vấn đề Đảng ta đã đề cập đến, đã suy nghĩ đến và nói đến trong nhiều kỳ đại hội. Về cơ bản, công tác cán bộ của chúng ta cũng có rất nhiều ưu điểm nhưng những khuyết điểm vừa qua làm người dân rất không hài lòng… Đối với công tác cán bộ thì bây giờ chúng ta phải có biện pháp để lựa chọn. Chúng ta phải tìm được đội ngũ cán bộ phải phấn đấu vì dân, đặc biệt phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Bác Hồ từng nói: Dân là tai mắt, mọi việc điều tra thì phải dựa vào dân thì sự nghiệp của chúng ta sẽ thành công lớn.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra được nhiều bài học kinh nghiệm rất sinh động, có tính thực tiễn cao đã được đúc rút từ nhiệm kỳ trước, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta hôm nay. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt," có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín…/.

Phản hồi

Các tin khác