Đảng bộ EVN tiếp tục lãnh đạo thực hiện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm,Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận, chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ EVN khóa II đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm chia sẻ, trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp đã tác động sâu rộng đến nền kinh tế nước ta. EVN cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Thiên tai, dịch bệnh, thời tiết, thủy văn ngày càng khốc liệt và những biến động bất thường, một số chi phí đầu vào tăng như tỷ giá, giá than, giá khí cho sản xuất điện đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, cung ứng điện và gây thiệt hại cho hệ thống hạ tầng điện. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, mà trực tiếp là Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ EVN đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo hệ thống cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định, Đảng bộ EVN đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong đó, Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, sự điều hành của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW tặng Cờ của Đảng ủy Khối DNTW cho Đảng bộ EVN vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống điện, thị trường điện; cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện cơ bản bám sát tiến độ, hoàn thành và đưa vào vận hành nhiều công trình quan trọng; hạ tầng điện lực được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu điện của đất nước.

Khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Điểm lại những thành tích đã đạt được của Đảng bộ EVN, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho rằng trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia. Với việc Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55 “về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đặt ra đối với EVN ngày càng cần nỗ lực hơn nữa, khẳng định vai trò quan trọng, nhất là trong việc cung cấp điện cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Ban Chấp hành Đảng bộ khoá II đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Để hoàn thành các nhiệm vụ đó, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Đảng bộ EVN tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng Chiến lược phát triển Tập đoàn gắn với các Nghị quyết của Đảng. Đảm bảo sản xuất, vận hành hiệu quả, tối ưu hệ thống điện và thực hiện thị trường điện theo lộ trình đã được phê duyệt. Tiếp tục đổi mới công tác kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; cơ cấu lại doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp hiện đại.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025 

Đảng bộ Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, kinh doanh; tích cực thực thi chính sách bảo vệ môi trường. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Thực hiện tốt công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng, phản ánh được những giá trị tốt đẹp của Tập đoàn tới khách hàng sử dụng dịch vụ; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội; tiếp tục xây dựng văn hoá doanh nghiệp, giữ gìn và phát triển thương hiệu EVN.

Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra và dân vận, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kịp thời phát hiện, đề xuất tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; luôn thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ngoài ra, cần chủ động, tích cực, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên....

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Đảng bộ EVN ngay sau Đại hội, cấp ủy cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành Chương trình hành động để triển khai thực hiện; trong đó xác định những trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kịp thời khen thưởng động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội 

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, Đại hội đã thảo luận sôi nổi và thống nhất cao thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ EVN khóa II; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III.

Đại hội đã nghe các bài tham luận với nhiều nội dung phong phú và thiết thực về các lĩnh vực trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ EVN.

 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đồng chí Dương Quang Thành tiếp tục được làm Bí thư Đảng ủy Tập đoàn

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, là các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng ủy EVN trong giai đoạn mới. Đại hội cũng đã nhất trí bầu 10 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn. Đồng chí Dương Quang Thành tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Phản hồi

Các tin khác