Vĩnh Phúc: Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII diễn ra trong tháng 10 vừa qua (Ảnh: PV)

Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh, tạo quyết tâm cao trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc về những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đồng thời, nắm vững quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định tại Đại hội lần thứ XVII cùng với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh.

Về nội dung học tập, quán triệt Nghị quyết gồm: những kết quả đạt được của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng đảng, chính quyền,…và những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, phân tích, dự báo những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức tác động, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh; bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế tác động đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, tập trung nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ, quan điểm, mục tiêu, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ở từng cấp, từng ngành.

Cụ thể, theo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, sẽ tổ chức các lớp học tập, quán triệt, cụ thể: Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Hội nghị cán bộ chủ chốt các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Hội nghị chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị các cấp ủy đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, các trang thông tin điện tử, bản tin của các ngành, các địa phương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến đoàn viên, hội viên ở cơ sở, tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí của tỉnh, cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Kịp thời thông tin, phản ánh quá trình tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội ở các cấp, các ngành và các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đài Phát thanh và cổng thông tin giao tiếp điện tử các huyện, thành phố và cơ sở lựa chọn nội dung quan trọng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân./.

Phản hồi

Các tin khác