Tuyên truyền sâu rộng 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Theo đó, nội dung tuyên truyền gồm những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của thành phố, với mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, các khâu đột phá, các mục tiêu, chỉ tiêu của từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể. Tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của 10 chương trình công tác, kế hoạch thực hiện chương trình công tác của các Ban chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đề ra.

Hà Nội: Tuyên truyền sâu rộng 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII. (Ảnh: TH)

Tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng giai đoạn 2021-2025. Thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tổ chức thực hiện hiệu quả 10 chương trình công tác của Thành ủy.

Qua đó tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và quyết tâm chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong việc triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; góp phần hiện thực hóa ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội, đó là: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến - anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”…

10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, gồm:

Chương trình số 01: "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025".

Chương trình số 02: "Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025".

Chương trình số 03: "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025".

Chương trình số 04: "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".

Chương trình số 05: "Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; Chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025".

Chương trình số 06: "Phát triển văn hoá; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025".

Chương trình số 07: "Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025".

Chương trình số 08: "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025".

Chương trình số 09: "Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025".

Chương trình số 10: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025".


Phản hồi

Các tin khác