Yên Bái: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Chỉ thị nêu rõ: Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Yên Bái đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, kết luận của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng lên. Các cấp, các ngành đã có sự phối hợp, đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, thi hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân và duy trì trật tự pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. (Ảnh minh họa: Báo Yên Bái).

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác này có lúc, có nơi còn hình thức, thiếu quyết liệt. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa theo sát yêu cầu thực tiễn tuyên truyền. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; chưa huy động được các lực lượng tham gia vào hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật...

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”; gắn việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh.

Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Trung ương; đồng thời, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án, chính sách, kế hoạch của tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Củng cố, kiện toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, nhất là vai trò phối hợp tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn; xây dựng, kiện toàn và phát huy tốt vai trò nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, báo cáo viên pháp luật, người làm công tác pháp chế trong các cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của các tổ hòa giải ở cơ sở, đảm bảo tỷ lệ hòa giải thành công đạt từ 90% trở lên.

Tỉnh ủy Yên Bái cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, gắn với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; lồng ghép với hoạt động hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, các hoạt động văn hóa, học tập tại cộng đồng.

Đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” ban hành kèm theo Quyết định số 471/QĐ- TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc thông tin chính xác, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình chấp hành pháp luật; ưu tiên khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả đối với các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật. Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

Bổ sung, tăng cường các nguồn lực cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Quan tâm bố trí kinh phí thực hiện các kế hoạch, đề án của tỉnh về công tác này, trong đó chú trọng ưu tiên cho các nhóm đối tượng đặc thù yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đồng thời, có cơ chế, chính sách đẩy mạnh khuyến khích, huy động, xã hội hóa công tác công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, kết luận của Trung ương, trọng tâm là Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và các chủ trương, kế hoạch, đề án của tỉnh; kịp thời đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2026.

Phản hồi

Các tin khác