Xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
Đại hội lần thứ VII BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 (Ảnh: PV)

Với khí thế thi đua sôi nổi theo chủ đề hàng năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội phát động: “Đột phá, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả”; “Đoàn kết, sáng tạo, năng động, trách nhiệm”; “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; “Cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”; cán bộ, hội viên nông dân cả nước đã quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; chủ động, sáng tạo khởi nghiệp; phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đã được các cấp Hội tập trung chỉ đạo với phương châm hướng mạnh về cơ sở, coi việc xây dựng cơ sở Hội là nền tảng để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Với quyết tâm củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các cấp Hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các đợt thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động của Hội. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đa dạng hoá mô hình hoạt động, hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, nông dân; mở rộng đối tượng kết nạp hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội. Số lượng, chất lượng hội viên và hoạt động của chi, tổ hội, cơ sở Hội có sự phát triển vượt bậc. Trong 5 năm phát triển mới gần 2 triệu hội viên.

Lấy lợi ích kinh tế làm trọng tâm để tổ chức, tập hợp, vận động hội viên, nông dân thông qua các loại hình tổ chức kinh tế và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Quỹ Hỗ trợ nông dân thực sự là “chất keo” gắn kết giữa hội viên nông dân với tổ chức Hội. Vận động, hướng thành lập 1.135 hợp tác xã và 101.000 tổ hợp tác. 

Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo lợi ích thiết thực, giải quyết những vấn đề đặt ra đối với hội viên, nông dân. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, các cấp Hội đã tập trung xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Hội đặc biệt là Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hoạt động của Hội; chủ động tăng cường phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan để phối hợp, khai thác, vận động tạo nguồn lực cho Hội hoạt động nhằm hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và thị trường tiêu thụ…; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho hội viên nông dân trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2015 - 2020. Tổng nguồn vốn của các cấp đến nay đạt 3.627 tỷ đồng tăng 1.587 tỷ so với năm 2015. Doanh số cho vay đạt trên 5.845 tỷ đồng, trực tiếp hỗ trợ cho 280.000 lượt hộ hội viên nông dân được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời khơi thông kênh dẫn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Ngân hàng thương mại khác với tổng dư nợ tín dụng đạt trên 131.000 tỷ cho 2,6 triệu hội viên, nông dân vay. Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân và các ngân hàng đã góp phần giúp nhiều hộ thoát nghèo, trở thành hộ khá, hộ khá trở thành hộ giàu, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tăng cao.  Xây dựng 15.529 mô hình liên kết hợp tác; trực tiếp và phối hợp đào tạo nghề cho 231.605 nông dân. Tích cực phối hợp, liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp bảo lãnh, trợ giá, lãi suất ngân hàng... cung cấp phân bón, cây giống, con giống trả chậm đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý trị giá trên 6.832,8 tỷ đồng; cung cấp, chuyển giao 2.079 máy nông nghiệp theo phương thức trả chậm giúp nông dân phát triển sản xuất.

Củng cố các cấp Hội từ Trung ương tới cơ sở, đảm bảo cho hội viên nông dân sản xuất hiệu quả (Ảnh: PV)

Củng cố các cấp Hội từ Trung ương tới cơ sở, đảm bảo cho hội viên nông dân sản xuất hiệu quả (Ảnh: PV)

Các cấp Hội đã phát huy vai trò tham gia giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn nông thôn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nông dân. Nhiều nội dung kiến nghị, đề xuất của Hội đã được Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp thể chế hóa và đem lại những hiệu quả nhất định. Thông qua đó, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hoạt động của Hội từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện để Hội Nông dân được phát triển toàn diện, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Các hoạt động hợp tác, giao lưu, đoàn kết, hữu nghị, học tập, trao đổi kinh nghiệm được triển khai một cách chủ động, cụ thể và thiết thực. Vận động tài trợ được trên 320 tỷ đồng thông qua các dự án; trên 200 nông dân sản xuất giỏi được đi học tập kinh nghiệm và thực hành nghề tại Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ chính trị và Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Với vai trò nòng cốt, thúc đẩy, quyết định chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua của Hội, cơ quan chuyên trách các cấp Hội chú trọng cải tiến, đổi mới lề lối làm việc có tính kế hoạch, khắc phục tính hành chính, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm; đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nông dân, nông thôn, sâu sát thực tiễn phong trào, thường xuyên đi cơ sở; tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong người cán bộ Hội theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới. Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt các cấp Hội và cán bộ Hội đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Nhiều cán bộ Hội cơ sở đã có ý tưởng hay, cách làm sáng tạo, cách thức tổ chức mô hình hoạt động mới để thu hút, tập hợp hội viên, nông dân; nắm vững tình hình chi, tổ hội, tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân, phản ánh kịp thời, tham mưu được những giải pháp đúng đắn cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc trong hội viên, nông dân. 

Nhiều cán bộ Hội có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức lối sống lành mạnh; nhiệt tình, trách nhiệm với công tác Hội và phong trào nông dân; không chỉ lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ mà còn làm kinh tế giỏi, có tâm giúp đỡ hộ nghèo vượt khó đã có sức lôi cuốn, vận động thu hút mạnh mẽ hội viên, nông dân làm theo, tạo được uy tín, niềm tin trong quần chúng, hội viên nông dân và với cấp ủy, chính quyền. Đó là những cán bộ “Dân vận khéo”, “Óc nghĩ, mắt thấy, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Điển hình như đồng chí Lò Văn Quý, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Châu, Sơn La; đồng chí Phạm Văn Hinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng chí Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Phạm Văn Hoài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An…

Có thể khẳng định, qua các phong trào thi đua, chất lượng cán bộ Hội ngày càng được nâng lên về ý thức trách nhiệm, về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức hoạt động Hội. Nhiều cán bộ Hội trưởng thành từ phong trào cơ sở. Phong trào thi đua đã trở thành động lực tinh thần to lớn cỗ vũ, động viên cán bộ Hội tích cực, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng khẳng định, từ hiệu quả phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chất lượng hội viên và Hội cơ sở ngày càng được nâng lên, số cơ sở Hội vững mạnh, xuất sắc năm sau luôn cao hơn năm trước, nông dân tham gia sinh hoạt Hội ngày càng tăng, nâng tổng số hội viên lên hơn 10 triệu; hệ thống tổ chức Hội được củng cố và phát triển, vai trò, vị thế của tổ chức Hội ngày càng được phát huy và nâng cao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền đánh giá cao. Nhiều tổ chức Hội các cấp được công nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Trung ương Hội và của địa phương nhiều năm liền. Điển hình như: Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ.../.

Phản hồi

Các tin khác