Kỳ 3: Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Đăng Kiểm Việt Nam khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 -2025. 

Hiệu quả thực chất

Đồng chí Trần Kỳ Hình, Bí thư Đảng ủy Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định: Đảng ủy Cục luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đã nghiên cứu, triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 21/10/2019 của Đảng ủy Bộ và Kế hoạch số 217-KH/ĐU, ngày 07/11/2019 của Đảng uỷ Cục về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;…

Về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08- QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy Cục tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Kết quả hầu hết các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ đều thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, không có đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Cục đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đảng viên đã đưa nội dung này vào cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân để phấn đấu thực hiện.

Trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ thực hiện đầy đủ các nội dung sinh hoạt Chi bộ hàng tháng theo định hướng của Đảng ủy Bộ, đồng thời cung cấp kịp thời các tài liệu, thông tin của Đảng cho các chi bộ. Các Chi bộ thường xuyên có các hoạt động trao đổi, giao lưu, gắn kết giữa các đảng viên trong Chi bộ nhằm nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và việc thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động nên tư tưởng của cán bộ, đảng viên, thực sự an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng và tích cực thực hiện tốt mọi mặt công tác.

“Đảng viên trong chi bộ luôn có tư tưởng chính trị vững vàng; có đạo đức, lối sống lành mạnh, không có những vấn đề nổi cộm”, lãnh đạo Đảng ủy Cục ĐKVN khẳng định.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, 100% đảng viên trong Đảng bộ tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng.

Chú trọng mọi mặt

Lãnh đạo Đảng ủy Cục ĐKVN cũng khẳng định luôn chú trọng công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Nổi bật trong công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy Cục tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Chất lượng các chi bộ trực thuộc từng bước được nâng cao. Tình hình chính trị nội bộ trong các chi bộ, đảng bộ được đảm bảo và công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của cấp ủy các cấp được triển khai thực hiện đúng quy định, hiện nay chưa phát hiện có đảng viên nào vi phạm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.

Đặc biệt, trong công tác kiểm tra, giám sát, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp về tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, Đảng ủy Cục đã nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của BCH Trung ương, UBKT Trung ương và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục.

Việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chi bộ, Đảng ủy Cục và UBKT Đảng ủy Cục đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; đã ban hành các quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của UBKT Đảng ủy để thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc. Đảng ủy Cục đã kiểm tra 05 chi bộ và giám sát 01 chi bộ, UBKT Đảng ủy Cục đã kiểm tra 05 chi bộ và giám sát 01 chi bộ. Các chi bộ đã xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2020. Tổng số đảng viên được kiểm tra, giám sát là 184 người.

Song hành với đó, nổi bật trong công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, Đảng ủy Cục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các hoạt động xã hội-từ thiện.

Kết quả, Cục đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền để thực hiện công tác kiểm định đảm bảo chất lượng và không để xẩy ra hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu đối với khách hàng; thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp trong cơ quan đăng kiểm theo phương châm “4 xin” và “4 luôn“ giúp cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Toàn Cục tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Cục Đăng kiểm Việt Nam thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Trong tháng 9/2020, Cục ĐKVN đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Công đoàn Cục đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Cục ĐKVN hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân ủng hộ phòng chống COVID-19“ do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động với số tiền hơn 290 triệu đồng; trực tiếp trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng bão lụt tại Quảng Trị, Quảng Nam và Hà Tĩnh với số tiền gần 400 triệu đồng; thăm và tặng quà một số trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công nhân dịp Ngày Thương binh liệt sỹ với số tiền hơn 20 triệu đồng. Người lao động trong toàn Cục đã đóng góp một ngày lương vào Quỹ Xã hội từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam./.

Phản hồi

Các tin khác