Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết tâm hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025
12

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Ảnh: PV)

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cán bộ, đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn giữ được bản lĩnh chính trị vững vàng, không bị dao động về tư tưởng, chính trị; luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Mặt khác, đã chủ động, tích cực nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá và kịp thời tham mưu, kiến nghị các cơ chế, chính sách điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục giữ được vai trò là Bộ tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động. Bộ đã theo dõi sát, thường xuyên phân tích, dự báo tình hình, đề xuất kịp thời các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế - xã hội; tập trung, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý, nhất là các thể chế liên quan đến cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công. Chủ động đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các đề án, báo cáo, kiến nghị do Bộ tham mưu đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, cải cách hành chính bám sát chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực; công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến, cơ bản khắc phục tính hình thức, tính bình quân. Công tác truyền thông, báo chí có nhiều đổi mới sáng tạo, năng động, chuyên nghiệp, bám sát hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ và thực hiện tốt vai trò là cầu nối tin cậy giữa các nhà hoạch định chính sách với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Công tác xây dựng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ đạt được nhiều tiến bộ. Việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng nghiêm túc, có nhiều đổi mới, sáng tạo về hình thức, chất lượng hiệu quả về nội dung. Đã có nhận thức và chuyển biến rõ nét sau khi toàn Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Các cấp ủy đảng đã nghiêm túc thực hiện nguyên tắc phê và tự phê bình, củng cố tổ chức Đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Vai trò của cấp ủy trong công tác tổ chức, cán bộ ngày được khẳng định và phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên đi vào nền nếp. Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội có hiệu quả.

Trong những năm tới, đặc biệt giai đoạn 2020-2025, tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các vấn đề toàn cầu và khu vực xuất hiện ngày càng nhiều, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm chung tay giải quyết. Bên cạnh đó, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo đang là một xu thế lớn. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên; uy tín của Việt Nam trong khu vực và quốc tế ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, do tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế - xã hội được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị đang đặt ra ngày càng cấp thiết. Công tác phòng, chống tham nhũng, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo còn nhiều diễn biến phức tạp.

Do đó, để thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, xây dựng cơ quan phát triển toàn diện, Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, Chính phủ, Đảng bộ cơ quan và các cấp ủy trực thuộc kịp thời quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan liêm chính, hành động quyết liệt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ sẽ nêu cao quyết tâm, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác Đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đáp ứng yêu cầu; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy sự đồng thuận, thống nhất cao trong các lĩnh vực công tác, thực hiện mục tiêu chung là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, toàn bộ cán bộ, đảng viên nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao…/.

Phản hồi

Các tin khác