Kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng
Để công tác kiểm tra, giám sát thực sự là "nòng cốt" trong công tác xây dựng Đảng (Ảnh: PV)

Đảng ta xác định kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Từ ngày thành lập đến nay (1948), ngành Kiểm tra của Đảng không ngừng đổi mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng giao, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành tích đó được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Cờ thi đua... tặng tập thể và cá nhân Ngành Kiểm tra Đảng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Trung ương và các cấp uỷ đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT), cơ quan UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp uỷ giao, góp phần tích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng thời kỳ, được các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng.

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2015-2020, ngành Kiểm tra Đảng tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng giao. UBKT Trung ương đã kịp thời tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hệ thống văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, như: Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03-01-2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10-5-2018 của Bộ Chính trị trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18-6-2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng... Đó chính là cơ sở để cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

UBKT các cấp đã tham mưu, giúp cấp uỷ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ do cấp uỷ giao; đồng thời tích cực, chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát ở cả địa phương và Trung ương. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành ở tất cả các lĩnh vực, các ngành, không có vùng cấm theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư “xử lý không có vùng cấm”, “công tác kiểm tra phải chủ động đi trước”. Thực tế trong thời gian qua, có lúc, có việc công tác kiểm tra đã đi trước, mở đường cho công tác điều tra, xử lý theo pháp luật.

Với tinh thần “trị bệnh cứu người”, trách nhiệm, tính đảng cao, làm rõ bản chất sự việc để kết luận, kiểm tra, giám sát đã làm rõ được những kết quả, ưu điểm để phát huy, đồng thời sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, khắc phục hậu quả.

Kết quả hoạt động của UBKT các cấp đã đóng góp tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu suy thoái, tham nhũng, không chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. UBKT các cấp đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn với các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Bước vào giai đoạn mới 2020-2025, cùng với những kết quả đạt được ở trên, tin tưởng hơn vào những dấu ấn và khẳng định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, đưa công tác này thực sự là “nòng cốt” cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo đó, UBKT các cấp qua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo quy định Điều lệ Đảng sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng cũng như ở từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, giúp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và tính “răn đe”, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác