Quảng Bình có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Cùng với việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử và phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã thành lập 03 đoàn do các Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo 3 đợt (20/2 - 13/4, 13/4 - 22/5, và ngày bầu cử 23/5).

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội là 10 người, trong đó, giới thiệu tại địa phương 08 người, Trung ương giới thiệu 02 người, sau đó Thường trực Tỉnh ủy báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh cơ cấu kết hợp đối với đại biểu ngoài đảng, trẻ tuổi, tái cử phù hợp với tình hình của địa phương, và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Công văn 735/UBTVQH14-CTĐB về việc điều chỉnh lần thứ nhất số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV đối với tỉnh Quảng Bình về cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu ứng cử là phụ nữ 04 người.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo việc kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ Quảng Bình báo cáo việc kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh: Đại Thắng)

Căn cứ Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đảm bảo số dư theo quy định, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã thông báo cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội đến 06 cơ quan, tổ chức, đơn vị với tổng số người được giới thiệu tại địa phương là 10 người, cụ thể: thường trực Tỉnh ủy 01 người; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 02 người; Công an tỉnh 03 người (trong đó 01 cán bộ nữ), MTTQ Việt Nam tỉnh 02 người, Tỉnh đoàn 01 người là cán bộ nữ, và Xí nghiệp may Hà Quảng 01 người là cán bộ nữ công đoàn cơ sở.

Đến ngày 11/3/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã hoàn thành các bước giới thiệu người ứng cử, gồm: Hội nghị Ban lãnh đạo dự kiến giới thiệu người ứng cử, Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, và hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử. 06/06 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hoàn thành việc giới thiệu và gửi biên bản Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác; biên bản Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, kèm danh sách trích ngang những người ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình, qua tổng hợp, kết quả tín nhiệm của cử tri nơi công tác và của Ban lãnh đạo mở rộng tại Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đối với người được giới thiệu ứng cử cao, trong đó, tại nơi công tác, 08/10 người được giới thiệu ứng cử đạt tín nhiệm 100%; 01 người đạt tín nhiệm 90,57%, 01 người đạt tín nhiệm 89,62%, kết quả tín nhiệm của Ban lãnh đạo mở rộng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử Quốc hội của các đơn vị đều đạt tín nhiệm 100%.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã nhất trí về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo dự kiến của Thường trực HĐND tỉnh tổng số đại biểu được bầu là 50, thống nhất số lượng và cơ cấu người được giới thiệu ứng cử trong danh sách chính thức (đảm bảo số dư tối thiểu theo quy định) là 83.

Tiếp theo, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông báo cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu người ứng cử đến 26 cơ quan, tổ chức, đơn vị và 08 huyện, thị xã, thành phố có người được giới thiệu ứng cử.

Đến ngày 11/3, có 56/56 cơ quan, tổ chức, đơn vị hoàn thành việc gửi biên bản Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác; biên bản Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, kèm danh sách trích ngang.

Qua tổng hợp, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần và số lượng, cụ thể: số lượng người được giới thiệu ứng cử là 89 người, trong đó, nữ 42 người (47,19%), trẻ tuổi 24 người (26,97%), ngoài Đảng 14 người (15,73%), tái cử 19 người (21,35%), dân tộc 02 người (2,25%), tôn giáo 04 người (4,49%). Như vậy, tỷ lệ nữ tăng 13 người, ngoài Đảng tăng 03 người và trẻ tuổi tăng 09 người.

“Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi công tác và của Ban lãnh đạo mở rộng tại Hội nghị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đối với người được giới thiệu ứng cử đạt tỷ lệ cao”, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh.

Tính đến 17h00 ngày 14/3, Sở Nội vụ đã hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận 99 hồ sơ ứng cử, trong đó, có 10 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh; 89 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Có thể khẳng định, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã quan tâm kịp thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các hội nghị giới thiệu, bám sát Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 15/01/2021 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, và Nghị quyết 1186 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để triệu tập đúng thành phần, số lượng người tham dự; người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chủ trì điều hành nội dung, chương trình hội nghị đã được quy định.

Ở cả hai nội dung bầu cử trên, Quảng Bình không có người tự ứng cử./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất