Cần đổi mới chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh Trần Đoàn Trung đã báo cáo tóm tắt về diễn biến, tình hình đại hội và một số chỉ tiêu Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI đã biểu quyết thông qua.

Góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu đều đồng tình và đánh giá dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng, khoa học, thể hiện sự gần gũi, phản ánh tình hình thực tế, tầm nhìn, khát vọng chung của cả dân tộc, trong đó có tổ chức Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động, mở ra tương lai cho đất nước. Nhận định của Trung ương sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cho thấy, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Những thành tựu đó đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến vào những vấn đề về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Nhiều đại biểu đề xuất Trung ương quan tâm phát triển đảng trong lực lượng công nhân lao động; những định hướng về kinh tế, văn hóa, xã hội cần mang tính đồng bộ, cân đối giữa các lĩnh vực. Lĩnh vực môi trường cần có sự quan tâm kịp thời và chế độ thực thi sát với thực tiễn, nhằm hạn chế thiên tai, lũ lụt.

Các đại biểu cũng nêu góp ý về xem xét lại mô hình tổ chức Công đoàn cho phù hợp với từng địa phương, theo kịp với xu thế phát triển của đất nước; phát huy tinh thần trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, năng lực của cán bộ công đoàn trong tiến trình hội nhập, phát triển.

Bên cạnh đó, củng cố và phát triển liên minh giai cấp công nhân - nông dân; cần tập trung cho công tác cán bộ, nếu cán bộ có tâm, có tầm thì sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra.

Một số ý kiến cho rằng cần quan tâm xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp; nếu chủ trương đúng nhưng các chính sách cụ thể không đồng bộ sẽ dẫn tới doanh nghiệp xây dựng không quan tâm đầu tư.

Hội nghị cũng ghi nhận các ý kiến góp ý về đổi mới chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động; tăng cường chuyển dịch cơ cấu lao động thích ứng với cơ cấu kinh tế, nâng cao tỷ trọng lao động trong khu vực chính thức, tập trung giải quyết việc làm cho lao động khu vực phi chính thức. Đồng thời, các đại biểu đề nghị quan tâm đến mọi người dân, đảm bảo chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội; không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát triển thị trường lao động, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ./.

Phản hồi

Các tin khác