Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định, việc lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân là phát huy trí tuệ, tâm huyết, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng để phát triển đất nước. Đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, thể hiện sức mạnh “ý Đảng lòng Dân”.

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có Hội LHPN Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ”.

Hội thảo góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề “Giáo dục - Đào tạo; Khoa học - Công nghệ và Nguồn nhân lực chất lượng cao” là hội thảo tập trung lấy ý kiến của lực lượng nữ trí thức và cũng là 1 trong số 4 hội thảo mà Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức để lấy ý kiến các lực lượng phụ nữ gồm nữ doanh nhân, nữ trí thức, các chuyên gia và hội viên phụ nữ làm cơ sở để tập hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội. 

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc

Dẫn phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới, dự thảo Báo cáo chính trị nêu “Tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước được tăng cường”, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị bổ sung “Vị thế của khoa học Việt Nam trên bản đồ khoa học thế giới đã tiến bộ rõ rệt”. 

Bà Hà phân tích, Việt Nam đã hội nhập sâu với khoa học và công nghệ quốc tế (năm 2010 xếp thứ 64, năm 2019 đã xếp thứ 49 trong top 50 của thế giới theo xếp hạng của tổ chức xếp hạng thế giới SCIMAGO); có 02 Trung tâm khoa học quốc tế về Toán học và Vật lý được UNESCO công nhận và bảo trợ, trong ASEAN hiện nay có 6 trung tâm tương tự...

Phần định hướng phát triển, mục V về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người”, và Mục VI về “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng, và phát triển và phát triển mạnh khoa học và công nghệ”, dự thảo chưa đề cập đến giáo dục STEM ở bậc phổ thông. Hiện, giáo dục STEM là một xu hướng giáo dục quốc tế của xã hội số, là nguồn nhân lực cho khoa học và công nghệ. 

Phần đánh giá về giáo dục đại học và khoa học và công nghệ, Phó Vụ trưởng đề nghị bổ sung: “một số cơ sở giáo dục đại học trọng điểm đã đạt trình độ khu vực và thế giới”. Hiện, có 02 trường đại học của Việt Nam nằm trong danh sách top 1.000 trường do tổ chức QS xếp hạng (là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh), có 02 trường đại học của Việt Nam nằm trong danh sách top 100 trường đại học theo tổ chức THE xếp hạng (là Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Bách Khoa Hà Nội). "Điều này là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đầu tư trọng điểm cho một số trường đại học nghiên cứu và kiên trì theo định hướng này, sau hơn 20 năm (ví dụ Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2000) để đạt được thành tích như vậy", bà Thanh Hà nói. 

Đề nghị bổ sung thêm nội dung “Có chính sách cụ thể khuyến khích, hỗ trợ nhà khoa học nữ tham gia hoạt động khoa học và công nghệ”, bà Hà nêu quan điểm, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Bình đẳng giới đã nêu được sự bình đẳng giới trong hoạt động khoa học và công nghệ. tuy nhiên, sự tham gia của nữ giới trong một số ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ còn hạn chế, đặc biệt là việc chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhà khoa học nữ được hưởng các chính sách hỗ trợ, vì thế, cần có các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm khuyến khích, hỗ trợ nhà khoa học nữ.

 PGS.TS Nguyễn Thanh Thủy,  Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nêu ý kiến tại Hội thảo

Liên quan đến Phần V. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người, PGS.TS Nguyễn Thanh Thủy,  Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần chú trọng hơn giáo dục đạo đức, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; gắn giáo dục tri thức, đạo đức, thẩm mỹ, kỹ năng sống với giáo dục thể chất, nâng cao tầm vóc con người Việt Nam. 

Góp ý về nội dung xây dựng chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài, PGS.TS Nguyễn Thanh Thủy kiến nghị, cùng với đề cao vị trí, vai trò và trách nhiệm xã hội, cần đổi mới mạnh mẽ chính sách đãi ngộ, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt. Sắp xếp, đổi mới căn bản hệ thống các cơ sở đào tạo sư phạm, thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách và giải pháp để cải thiện mức sống, nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

Cũng dành sự quan tâm đến nguồn nhân lực chất lượng cao, Đại sứ, TS Luận Thùy Dương, Chi hội đối ngoại, Hội Nữ trí thức Việt Nam cho rằng, dự thảo văn kiện cần làm rõ vai trò của  3 đối tượng là thanh niên trí thức, phụ nữ trí thức và doanh nhân trí thức trong sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, với đối tượng là phụ nữ trí thức, để họ phát triển, cống hiến và hội nhập với thế giới cần có chính sách quan tâm, lắng nghe ý kiến một cách nghiêm túc, thúc đẩy bình đẳng giới để không bị coi là phân biệt đối xử về giới; có chính sách đào tạo, chế độ nâng lương, đề bạt, bổ nhiệm hợp lý đặc biệt, rất cần có chính sách đặc thù với cán bộ nữ công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

 Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong việc tổ chức các hội thảo góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với các chủ đề khác nhau, dành cho các đối tượng khác nhau. Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận các ý kiến, tham luận có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đa dạng, từ nghiên cứu xu thế tiến bộ thế giới, xóa bỏ định kiến, có chính sách, cơ chế đầu tư cho giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nhân lực chất lượng cao, chính sách đối với đội ngũ nữ trí thức... nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ, đáp ứng với nhu cầu nhiệm vụ, mục tiêu bình đẳng giới cũng như các mục tiêu phát triển đất nước mà dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định. Ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng sẽ tổng hợp và tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị./.