Hải Phòng thảo luận, góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: V.H.N)

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: V.H.N)

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Ủy ban kiểm tra, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố và lãnh đạo LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố.

Hội nghị được thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Kế hoạch 64/KH-TLĐ ngày 16/9/2020 về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống công đoàn Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Thị Huyền đã định hướng các vấn đề cần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là những nội dung về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn. Theo đó, đã có 10 ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện, báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá các văn kiện đã được chuẩn bị chặt chẽ, đầy đủ; phần đánh giá đã bao quát các thành tựu Đảng ta đạt được trong thời gian vừa qua; định hướng phát triển trong thời gian tới.

Các đại biểu tham gia góp ý tại Hội nghị. (Ảnh: TL)

Các đại biểu tham gia góp ý tại Hội nghị. (Ảnh: TL)

Các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị với Đảng và nhà nước thể chế hóa quan điểm, chủ trương thành cơ chế, chính sách cụ thể về thiết chế văn hóa để nâng cao đời sống cho người lao động; chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; chỉ đạo kiểm tra các doanh nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, các hoạt động đối thoại, thương lượng; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc... Trong đó, đầu tư mạnh hơn cho công tác đào tạo, đào tạo lại và nâng cao trình độ học vấn chuyên môn; tập trung chỉ đạo các cấp ủy thành lập các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, tuyển chọn, bồi dưỡng sử dụng cán bộ xuất thân từ công nhân.

Bên cạnh đó, một số đại biểu có ý kiến đề nghị kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ tài nguyên môi trường, hệ sinh thái tự nhiên; định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức người lao động tại doanh nghiệp ngoài tổ chức công đoàn hiện nay; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược; tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Thị Huyền đánh giá cao sự tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu, đó là những ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình tại Đại hội XIII của Đảng; đồng thời đề nghị trong thời gian tới các cấp Công đoàn tiếp tục tổ chức quán triệt, giới thiệu sâu rộng nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia đóng góp ý kiến; tổng hợp, phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời các nguyện vọng tâm huyết, xác đáng của người lao động.

Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thể hiện tiếng nói, vai trò của người lao động trong tham gia với Đảng về những vấn đề xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.

Phản hồi

Các tin khác