Bình Dương tập trung triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Từ ngày 1 đến 7/3/2021, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Bình Dương sẽ tập trung công tác giới thiệu người ra ứng cử;
tiếp nhận hồ sơ và biên tập tiểu sử ứng cử viên; thành lập các ban bầu cử; rà soát cử tri và các công tác hậu cần khác

Theo báo cáo nhanh, đến đầu tháng 3/2021, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Bình Dương đã ấn định và công bố số đại biểu được bầu, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở từng đơn vị bầu cử, doanh sách các đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Uỷ ban Bầu cử tỉnh đã làm việc với Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng Nghị quyết của Uỷ ban Bầu cử tỉnh về ấn định và công bố số đại biểu được bầu, số đại biểu được bầu của từng đơn vị và danh sách các đơn vị bầu cử theo luật định.

Đối với đại biểu Quốc hội khóa XV, Trung ương phân bổ cho tỉnh Bình Dương 11 đại biểu, trong đó có 6 đại biểu của Trung ương, 5 đại biểu là của tỉnh. Qua hiệp thương lần 1, có 19 ứng cử viên được giới thiệu để bầu lấy 11 đại biểu Quốc hội khóa XV. Đối với Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 72 đại biểu, trong khi đó số ứng cử viên là 122 người. Đối với cấp huyện, có 87 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 273 đại biểu, số ứng cử viên là 529 người. Đối với cấp xã có 621 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 2.236 đại biểu, số ứng cử viên là 4.073 người. Số tổ bầu cử dự kiến của cấp huyện, cấp xã là 1.047 tổ.

Uỷ ban Bầu cử tỉnh đã báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị nhân sự thành lập Ban bầu cử các cấp và nhân sự tiếp nhận hồ sơ; công tác tuyên truyền bầu cử theo Kế hoạch số 09-KH/TU; thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử; công tác giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử; việc thành lập các tiểu ban giúp việc cho Uỷ ban Bầu cử tỉnh và các công tác khác về cơ sở vật chất.

 Từ ngày 1 đến 7/3, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Bình Dương sẽ tập trung công tác giới thiệu người ra ứng cử; tiếp nhận hồ sơ và biên tập tiểu sử ứng cử viên; thành lập các ban bầu cử; rà soát cử tri và các công tác hậu cần khác./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất