Cao Bằng: Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Để đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, khâu tổ chức triển khai phải thực sự nhất quán, đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra. Đề nghị quá trình học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết cần bám sát các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 03 của Trung ương và Kế hoạch số 42 của Tỉnh ủy, đề cao vai trò nêu gương, tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng; tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, sâu sắc các nội dung đã được quán triệt.

Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Quá trình học tập, quán triệt phải tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bài bản, khoa học, đạt chất lượng, hiệu quả, bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng. Các đồng chí báo cáo viên phải phân tích, lý giải được những vấn đề còn băn khoăn, chưa rõ để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, hiểu rõ, hiểu sâu các chủ trương, quan điểm, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá được đề cập trong các văn kiện; đồng thời, uốn nắn những nhận thức chưa đúng, chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của mỗi địa phương, đơn vị; khắc phục triệt để tình trạng hình thức, qua loa, đại khái trong học tập. Công tác học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết chỉ là bước đầu, để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống mới là điều quan trọng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng ngay sau hội nghị cần chủ động xây dựng kế hoạch, đề án, dự án có tính khả thi, định lượng được kết quả, sát với điều kiện thực tế, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong khâu tổ chức thực hiện; phát động phong trào Thi đua yêu nước sâu rộng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung triển khai quyết tâm, quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu thực hiện nghị quyết để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Tiếp đó, hội nghị nghe báo cáo chuyên đề "Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025”;  Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, chương trình hành động xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra; đồng thời định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2030./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất