Đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên

Nâng cao về chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương của Bác 

Qua 5 năm việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai liên tục, nghiêm túc, trở thành nề nếp và nâng cao hơn về chất lượng; giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tự soi, tự sửa, thực hành nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng rõ nét; năng lực thực thi công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc ngày càng nâng cao, chất lượng hiệu quả công việc được nâng lên.

12

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Pham Văn Thiều tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021. Ảnh: TTXVN

Các cấp ủy, cơ quan, địa phương vận dụng linh hoạt, sáng tạo và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; kiên trì, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Công tác tuyên dương, khen thưởng tuyên truyền, nhân rộng kịp thời các gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên. Việc xử lý kỷ luật nghiêm khắc những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, có tác dụng răn đe; phòng, chống có hiệu quả sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên. Qua đó đã xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, tấm gương tập thể và các nhân điển hình, tiêu biểu với những cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả và thiết thực, có ích cho xã hội, cộng đồng được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao và được phổ biến nhân rộng như mô hình “ba cần, ba nên và ba không”, “4 đúng-5 phải-3 sát trong thực thi nhiệm vụ”,…

Các địa phương, đơn vị gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào xây dựng nông thôn mới có hiệu quả; đã huy động được kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng; người dân đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng chục ngày công lao động và đầu tư chỉnh trang nhà cửa, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp… Đặc biệt, đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với 7/7 đơn vị cấp huyện và 49/49 xã.

Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thực chất

Trong 5 năm qua, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên, đi vào nền nếp trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh Phú Yên. Nhiều cấp ủy, đơn vị, đảng viên đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã chú trọng học tập, rèn luyện, nêu gương thực hành phong cách, tác phong làm việc theo Bác, “làm theo” với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, có tính khả thi cao.
 
Tại Phú Yên, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, thiết thực trong học tập làm theo tấm gương của Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, nổi bật là việc đã cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng việc triển khai sâu rộng, có hiệu quả Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn, buôn khó khăn và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Sau 7 năm thực hiện mô hình, toàn tỉnh đã huy động 201,6 tỷ đồng giúp đỡ 62 xã, thôn, buôn, 13.338 hộ khó khăn, hộ nghèo; đã có 3.346 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, 12.762 học sinh được giúp đỡ tiếp tục đến trường…
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An, các cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới tuyên truyền, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng, đề xuất cách làm hay, mô hình mới để nhân rộng, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mô hình “Cơ quan đơn vị giúp đỡ xã thôn, buôn khó khăn, cán bộ, đảng viên công chức giúp đỡ hộ nghèo”.

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Thái Nguyên, trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

12

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Các cấp ủy đảng nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương. Nhiều địa phương, đơn vị có cách làm sáng tạo, thực hiện những việc làm có ý nghĩa thiết thực; nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn...

Tuy vậy, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Thái Nguyên vẫn bộc lộ một số hạn chế như: Ý thức, tinh thần trách nhiệm của một số cá nhân chưa cao, thiếu tự giác, tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch làm theo còn mang tính hình thức, chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; việc xây dựng các nhân tố điển hình, tiên tiến, gương điển hình còn ít nên chưa tạo được sức lan tỏa lớn trong xã hội...

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW do Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức ngày 27/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải yêu cầu toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, bằng việc xác định rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự phát triển của xã hội. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, và nhất là người đứng đầu các cấp, để việc “nêu gương” trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ cơ sở.../.

Phản hồi

Các tin khác