Đảng bộ AASC chỉ đạo tốt công tác xây dựng tổ chức đảng

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Trong năm 2020, căn cứ Hướng dẫn số 990-HD/DUTC ngày 26/12/2018 của Đảng ủy Bộ Tài chính về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính, Đảng ủy AASC đã xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức tổng kết công tác Đảng và kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020–2025, thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy AASC đã triển khai rà soát, bổ sung lại hồ sơ quy hoạch Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020–2025 của 09 đồng chí và đã được Đảng ủy Bộ Tài chính phê duyệt.

Điểm nhấn nổi bật trong năm 2020 vừa qua là công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020–2025 và Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo thực hiện hồ sơ và quy trình nhân sự 5 bước giới thiệu 18 đảng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia bầu cử vào cấp ủy của 5 chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và 06 đảng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia bầu cử vào BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định.

Đảng ủy cũng lãnh đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, quyết nghị chuẩn y kết quả bầu Chi ủy, Bí thư các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Hoàn thiện hồ sơ trình Đảng ủy Bộ Tài chính chuẩn y chức danh cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và đã được Đảng ủy Bộ Tài chính quyết định chuẩn y.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ AASC đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020–2025 lần thứ nhất sau Đại hội, bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ AASC nhiệm kỳ 2020-2025; Tham gia đóng góp ý kiến cho các Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020–2025 và Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020–2025.

Để góp phần xây dựng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, Đảng ủy AASC thường xuyên quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn liền với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Cũng trong năm 2020, Đảng bộ AASC đã được Đảng ủy Bộ Tài chính quyết định kết nạp cho 01 đảng viên mới, làm thủ tục chuyển Đảng chính thức cho 07 đảng viên dự bị, tiếp nhận 03 đảng viên chuyển đến, chuyển sinh hoạt Đảng ra ngoài Đảng bộ cho 03 đảng viên nghỉ công tác, cử 03 đảng viên mới và 15 quần chúng ưu tú tham gia lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, sát sao của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty, năng lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị, tổ chức đảng thuộc AASC đã được tăng cường; đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, uy tín, phát huy vai trò, trách nhiệm trong các hoạt động chính trị, chuyên môn được giao, góp phần vào những thành quả đáng ghi nhận của Công ty trong năm 2020 (Kết quả kinh doanh của Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm tài chính 13 với doanh thu đạt 252,16 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm trước)…

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế-xã hội… Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ AASC vẫn đặt mục tiêu lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Hội đồng Thành viên Năm tài chính thứ 14 đề ra, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong hệ thống các công ty kiểm toán của Việt Nam.

Để đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, bên cạnh các giải pháp về giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Đảng bộ AASC đặc biệt coi trọng tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng.

Theo đó, trong năm 2021, Đảng ủy Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt thực hiện Hướng dẫn số 1146-HD/ĐUTC ngày 17/6/2019 của Đảng ủy Bộ Tài chính về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Bộ Tài chính, tập trung thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung sinh hoạt, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, làm tốt công tác quản lý đảng viên.

Đồng thời, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 theo đúng Hướng dẫn số 1327-HD/ĐUTC ngày 29/11/2019 của Đảng ủy Bộ Tài chính về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đảm bảo chất lượng…

* Hãng Kiểm toán AASC phát triển và trưởng thành từ Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Bộ Tài chính. Hãng Kiểm toán AASC là một trong hai tổ chức hợp pháp đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán, Tư vấn tài chính, Kế toán, Thuế, Thẩm định giá và các dịch vụ khác được pháp luật cho phép./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất