Đã có hơn 5.500 xã đạt chuẩn nông thôn mới ​
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Hoàng Yến

Ảnh minh họa. Nguồn: Hoàng Yến

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2021 Chính phủ xác định phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, trọng tâm chỉ đạo, điều hành là tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Đầu năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại một số địa phương.

Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương đã tập trung triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh; đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; gắn với bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới  hoàn thành sớm gần 2 năm so với kế hoạch, tạo bước đột phá làm thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam, đã có 5.506 xã (62%) đạt chuẩn NTM.

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tiếp tục thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra; thúc đẩy sự chủ động vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo, hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm nhanh. Công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục đạt những kết quả tích cực; hoạt động cung cấp dịch vụ công đã đáp ứng được nhu cầu thiết yếu, cơ bản của người dân và xã hội.

Tuy nhiên, tại báo cáo, Chính phủ cũng thừa nhận một số tồn tại, hạn chế như: Cân đối thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) gặp nhiều khó khăn, bội chi NSNN tăng so với dự toán. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững tại một số địa phương. Hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập còn lớn, hiệu quả chưa cao; việc chuyển đổi từ phí sang giá và lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công chưa kịp thời. Vẫn còn một số quỹ tài chính ngoài NSNN hoạt động chưa hiệu quả; mô hình hoạt động không phù hợp với thực tế.

 Tiếp tục triển khai hiệu quả những nhiệm vụ trong thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực, gắn với công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị./.

 

Phản hồi

Các tin khác