Đồng Tháp: Đảng ủy cơ sở tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình sát với thực tiễn

Tinh thần và trách nhiệm công việc của cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
ngày được nâng cao. 
(Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Qua triển khai thực hiện Hướng dẫn số 29 cho thấy, công tác chuẩn bị sinh hoạt định kỳ của đảng ủy xã, phường, thị trấn trên địa bàn bảo đảm nội dung và hình thức. Trước khi họp đảng ủy, Bí thư đảng ủy chủ trì việc chuẩn bị các nội dung họp, Ban Thường vụ (BTV) đảng ủy cho ý kiến về dự thảo chương trình, báo cáo sát với yêu cầu quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên, chương trình làm việc toàn khóa, năm, phương hướng nhiệm vụ tháng trước đề ra và những vấn đề phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời đánh giá đầy đủ các nội dung thuộc thẩm quyền, phạm vi lãnh đạo của đảng ủy trên các mặt theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Đặc biệt là kết quả thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đánh giá cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà các kỳ họp đảng ủy trước đã đề ra; kết quả lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng đảng bộ và công tác tổ chức đảng, cán bộ; kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

Về sinh hoạt của BTV đảng ủy, việc chuẩn bị nội dung cho cuộc họp đảng ủy, đề xuất các chủ trương, phương hướng, giải pháp lãnh đạo thực hiện nghị quyết của đại hội đảng bộ cấp mình, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và nghị quyết của kỳ họp tháng trước. Bí thư đảng ủy triệu tập hội nghị ban thường vụ đề xuất các chủ trương, nhiệm vụ lãnh đạo chung của đảng bộ, dự thảo các nghị quyết để BTV xem xét, trước khi báo cáo trong cuộc họp sinh hoạt đảng ủy cơ sở. Các Phó Bí thư đảng ủy đánh giá lĩnh vực phụ trách, đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động để hội nghị BTV trao đổi xem xét, bổ sung và dự thảo báo cáo hoặc nghị quyết do đồng chí Bí thư chuẩn bị. Các đồng chí ủy viên BTV đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, công tác tư tưởng, kiểm tra, giám sát để BTV xem xét, trao đổi, thảo luận, quyết định chủ trương công tác hoặc đưa vào dự thảo nghị quyết để thông qua cấp ủy xem xét, quyết định.

Trong sinh hoạt đảng ủy, công tác điều hành của chủ tọa bước đầu có chuyển biến tích cực, tập trung gợi ý phát biểu của các đảng ủy viên xoay quanh những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, không phát biểu tràn lan, phân tán, làm cho cuộc sinh hoạt đảng ủy thực sự là cơ quan lãnh đạo có tính sáng tạo, nơi tập trung trí tuệ tiêu biểu của đảng bộ trước mỗi quyết định, chủ trương công tác được ban hành. Xác định rõ những nội dung quan trọng, then chốt để trao đổi, thảo luận, biểu quyết thông qua từng vấn đề. Biên bản sinh hoạt đảng ủy được lập đúng hướng dẫn, sổ biên bản, ghi chép đầy đủ diễn biến các cuộc họp BTV, họp đảng ủy. Tuy nhiên, nhiều nơi chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ, quy chế của đảng ủy; chưa nhận thức đầy đủ về phương thức lãnh đạo của đảng ủy ở cơ sở, dẫn đến chồng chéo trong công tác lãnh đạo điều hành của đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nhất là những nơi thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Nhìn chung, đảng ủy xã, phường, thị trấn trên địa bàn tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cải cách hành chính được tập trung lãnh đạo với phương châm xem người dân là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương “Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn”. Thực hiện chủ trương kiêm nhiệm một số chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Đề án số 04 của BTV Tỉnh ủy về thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2021, góp phần tinh giản biên chế, bộ máy ở cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Từ đó, giúp cho hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở được thuận lợi, không mất nhiều thời gian cho việc họp bàn, xin ý kiến nhưng vẫn bảo đảm thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, tăng cường công tác chất vấn tại các lần sinh hoạt đảng./..

Phản hồi

Các tin khác