Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở Lạc Dương
Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đảng viên kết nạp là người DTTS (Ảnh: Việt Hùng)

Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đảng viên kết nạp là người DTTS (Ảnh: Việt Hùng)

Trong giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy Lạc Dương về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; Nghị quyết 04 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên đồng bào DTTS, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên người DTTS được quan tâm, chú trọng thực hiện và đạt được mục tiêu đề ra.

Giai đoạn 2016 - 2020, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 366 đảng viên mới, đạt 122% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong đó, kết nạp 147 đảng viên người DTTS, đạt tỷ lệ 40,2% trên tổng số đảng viên được kết nạp. Chất lượng đảng viên mới kết nạp đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, có động cơ vào Đảng đúng đắn, góp phần tăng số lượng đảng viên và sức mạnh cho các chi bộ đảng.

Để góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy Lạc Dương vừa ban hành Nghị quyết số 02 ngày 6/4/2021 về tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Về công tác phát triển đảng viên, mục tiêu bình quân hàng năm kết nạp từ 40 - 45 đảng viên, trong đó có 40% đảng viên DTTS và khoảng 5% đảng viên thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Phản hồi

Các tin khác