Nâng cao mối quan hệ liên minh công nhân - nông dân - trí thức
Lô-gô của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Ảnh: Hội Nông dân Việt Nam)

Đây cũng được coi là điểm đột phá và điểm mới trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong 5 năm 2021 -2026 này.

Báo cáo kết quả hoạt động của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 5 tháng đầu 2021 nêu rõ, cán bộ Hội, hội viên nông dân, chủ trang trại, giám đốc hợp tác xã đã thay đổi dần tư duy từ sản xuất nông nghiệp nhỏ sang sản xuất lớn, từ tư duy sản xuất nông hộ sang tư duy sản xuất kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị với sự liên kết "6 nhà" một cách chặt chẽ theo hình thức tổ chức chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Vượt lên khó khăn bởi thiên tai và dịch bệnh, các cấp Hội đã thực hiện tốt vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước. Giai cấp nông dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Hội Nông dân, thực hiện rất tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuy nhiên, bước vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ta, cán bộ Hội và hội viên nông dân Việt Nam thấy rõ 8 những khó khăn, thách thức gồm: Việt Nam đang chịu những tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra trên các vùng kinh tế - xã hội; đã và đang hình thành một bộ phận nông dân trí thức hay công nhân nông nghiệp có trình độ, kiến thức và kỹ năng sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị nhưng mới được bước đầu, phần đông vẫn phổ biến là kinh tế hộ, thiếu liên kết nên khó cạnh tranh trên thị trường; hiện tại, mới có khoảng 8% doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp nên không thể đủ lực chi phối chuỗi giá trị ngành hàng và kết nối cung cầu. Các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp vẫn đã và đang gặp không ít khó khăn về tiếp cận nguồn vốn về ngân hàng và các thủ tục liên quan đến đất đai.

Đặc biệt, phần lớn nông dân thiếu kỹ năng sản xuất hàng hoá, thiếu kỹ năng nghề, thiếu vốn và các công cụ sản xuất hiện đại. Xã hội nông thôn đang biến đổi sâu sắc về cơ cấu xã hội, giai cấp, dân số, tộc người, tôn giáo, nghề nghiệp… có cả mặt tích cực và tiêu cực đòi hỏi phải từng bước vươn lên, khắc phục hạn chế, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hoà các giá trị truyền thống và giá trị hiện đại như Đại hội XIII của Đảng ta đề ra.

Vì lẽ đó, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã nhấn mạnh tới việc cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp để xây dựng, củng cố, nâng cao mối quan hệ liên minh công nhân - nông dân - trí thức trong liên doanh sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

Được biết, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là: Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các cấp hội, hội viên nông dân; xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ, tạo nguồn vốn cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh...

 

Phản hồi

Các tin khác