Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng
Kỳ họp lần thứ 2 của

Kỳ họp lần thứ 2 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

(Nguồn: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương)

Một số kết quả nổi bật

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Cụ thể, cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối; tập trung triển khai, tổ chức tốt việc phổ biến, học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Đảng bộ Khối và tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát. Tiến hành sơ kết Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, trên cơ sở đó ban hành Kết luận số 162-KL/ĐUK ngày 26/12/2017 về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 60  văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối rà soát, xây dựng các quy trình kiểm tra, giám sát; tham mưu xây dựng, sửa đổi, ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, quy định hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt việc sơ, tổng kết các quyết định, quy định, chỉ thị, nghị quyết, báo cáo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo sự chỉ đạo của Trung ương. Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra chuyên trách.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng được cấp ủy các cấp quan tâm. Một số vi phạm về tham nhũng đã được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra, kết luận cụ thể; đã quyết định kỷ luật và đề nghị kỷ luật nghiêm minh, góp phần cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa những hành vi sai phạm của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra 20 đảng ủy trực thuộc (tăng 66% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015); giám sát chuyên đề 16 đảng ủy trực thuộc; cấp ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 7.068 tổ chức đảng và 41.652 đảng viên....

Việc giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc đặc biệt quan tâm, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, nổi cộm, kéo dài.

Việc thi hành kỷ luật đảng được thực hiện cơ bản đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và được thực hiện quyết liệt, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Cùng với các kết quả trên, các cấp uỷ, ủy ban kiểm tra đã tích cực sắp xếp tổ chức, kiện toàn bộ máy, xây dựng chương trình hoạt động, quy chế làm việc; quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra các cấp, công tác tuyên truyền, khen thưởng. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ công tác nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ Khối là: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương gắn với phát huy dân chủ và đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Trong đó, phấn đấu 100% đảng ủy, chi ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm.

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và các mặt công tác xây dựng Đảng đi đối với việc đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm, nhất là về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác cán bộ. Coi trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát.

Để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ nêu trên, cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, công tác hướng dẫn, chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Đi cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, uỷ ban kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, xây dựng và hoàn thiện các quy trình, phương pháp, kỹ năng kiểm tra, giám sát theo phương châm khoa học, đồng bộ, thống nhất, khả thi; chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Chủ động phát hiện, xác định và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, trước kết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định của Đảng; chủ động xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị, chủ động có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý đảng viên và tổ chức đảng vi phạm. Phấn đấu 100% số đơn thư tiếp nhận được xử lý, giải quyết dứt điểm không để tồn đọng./.

Phản hồi

Các tin khác