Cục Hải quan Cần Thơ tạo đột phá qua 7 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới

Ảnh minh họa (Ảnh: T.H)

Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, năng động, đổi mới, hiện đại”, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Hải quan Cần Thơ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tạo đồng thuận trong tổ chức cơ sở đảng và đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm chính trị đã đề ra.

Theo đó, Đảng ủy phối hợp với chính quyền đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hải quan; triển khai thực hiện tốt Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng lần thứ VIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 và các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đẩy đủ nghiêm túc.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm. Trong đó, trọng tâm là việc “làm theo” được thể hiện qua những hành động thiết thực, công việc hàng ngày trong chức trách, nhiệm vụ; định kỳ sơ kết, tổng kết tuyên dương, khen thưởng những gương điển hình tập thể và cá nhân “làm theo”.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong đơn vị, Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Cục chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới, kiểm tra sau thông quan và các nhiệm vụ công tác khác đúng quy định.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Đảng bộ Cục Hải quan Cần Thơ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, phấn đấu hoàn thành 7 chỉ tiêu.

Cụ thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm trên tất cả các lĩnh vực công tác. Bên cạnh đó, phấn đấu đạt trên 98% đảng viên và quần chúng được quán triệt, học tập đầy đủ các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước qua mọi hình thức. Đồng thời, hàng năm có trên 85% đảng viên xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; có trên 80% Chi bộ xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; các đoàn thể đạt xếp loại chất lượng “Trong sạch, vững mạnh” hoặc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Cùng với đó, phấn đấu xếp loại chất lượng hàng năm đạt “Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đặc biệt, đặt chỉ tiểu 100% chi bộ trực thuộc thường xuyên tự tổ chức kiểm tra, giám sát chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành nghị quyết của Chi bộ và chấp hành sự kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cấp trên theo kế hoạch hàng năm. Đồng thời, phát triển đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2020-2025 đạt từ 10 đảng viên trở lên. Ngoài ra, phấn đấu không có đảng viên, công chức, người lao động vi phạm pháp luật, bị kỷ luật Đảng, kỷ luật chính quyền từ cảnh cáo trở lên./.

 

Phản hồi

Các tin khác